8 JANUARI 2023. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de aanvullende pensioenen in het rentestelsel van het type 'vaste prestaties' voor de personeelsleden op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2004 met betrekking tot de waarborg van rechten van de werknemers van de bedrijfstak elektriciteit en gas in dienst op 31 december 2001 van toepassing is (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de aanvullende pensioenen in het rentestelsel van het type "vaste prestaties" voor de personeelsleden op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2004 met betrekking tot de waarborg van rechten van de werknemers van de bedrijfstak elektriciteit en gas in dienst op 31 december 2001 van toepassing is.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 januari 2023.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf

Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 2021

Aanvullende pensioenen in het rentestelsel van het type "vaste prestaties" voor de personeelsleden op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2004 met betrekking tot de waarborg van rechten van de werknemers van de bedrijfstak elektriciteit en gas in dienst op 31 december 2001 van toepassing is (Overeenkomst geregistreerd op 30 maart 2022 onder het nummer 171544/CO/326)

Voorwoord

De huidige collectieve arbeidsovereenkomst is afgesloten als gevolg van de inwerkingtreding van de wet van 18 december 2015 tot waarborging van de duurzaamheid en het sociale karakter van de aanvullende pensioenen en tot versterking van het aanvullende karakter ten opzichte van de rustpensioenen.

Deze wet heeft, in het kader van de hervorming van de 1ste pensioenpijler, bepaalde maatregelen genomen die beantwoorden aan de huidige doelstellingen van het werkgelegenheidsbeleid dat de werknemers zo lang mogelijk aan het werk wil houden. Eén van deze maatregelen is het verbod op bepalingen in pensioenreglementen die vervroegde pensionering aanmoedigen. Het verlies van het voordeel van deze gunstige anticipatiemaatregelen zou een negatieve impact hebben op de opbouw van de pensioenrechten in het kader van de sectorale pensioenregimes van het type "vaste prestaties" in rente voor de werknemers die niet kunnen genieten van de overgangsmaatregelen voorzien in artikel 63/5 van voornoemde wet. De vertegenwoordigers van de werknemers hebben derhalve uitdrukkelijk gevraagd aan de sociale partners om specifiek voor deze werknemers te waarborgen dat zij, op de eerste datum waarop zij aanspraak kunnen maken op het wettelijk pensioen, de voordelen van de pensioentoezegging kunnen behouden zoals zij initieel voorzien waren door de collectieve arbeidsovereenkomsten van kracht in de sector gas en elektriciteit, zonder echter als doel te hebben om de pensioentoezegging voor de werknemers te verbeteren.

De aanpassingen beoogd door de huidige overeenkomst consolideren de akkoorden gesloten in het verleden doch met respect voor de doelstellingen nagestreefd door de gewijzigde wetgeving. De huidige overeenkomst heeft tot doel om aan de aangeslotenen bij de betrokken pensioenstelsels te waarborgen dat zij zullen blijven genieten van de voordelen van de bestaande pensioentoezegging doch met respect voor de wetgeving inzake de aanvullende pensioenen zoals die vandaag van kracht is. Bovendien moedigt deze overeenkomst de aangeslotenen aan om langer in dienst te blijven aangezien zij het mogelijk maakt om verder aanvullende pensioenrechten op te bouwen bij voortzetting van de professionele activiteit.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst legt ook andere aanpassingen vast die het karakter en de structuur van de van kracht zijnde pensioentoezeggingen preciseren met respect voor de wet op de aanvullende pensioenen.

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1. § 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers van het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf en op hun gebaremiseerde werknemers op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2004 van toepassing is, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de waarborg van rechten van de werknemers van de bedrijfstak elektriciteit en gas in dienst op 31 december 2001 en in dienst getreden voor 1 januari 1993 en die genieten van een aanvullend pensioenstelsel in rente (genaamd "regime B"), in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1989 betreffende de verlening van aanvullende inkomsten voor ouderdom, invaliditeit en overleving in de bedrijfstak gas en elektriciteit.

§ 2. De door deze overeenkomst geviseerde verplichtingen zijn de volgende :

- de pensioentoezeggingen "regime B" betreffende de volledige loopbaan van de werknemers van Ores en Fluvius in dienst op 1 januari 2022 met inbegrip van de eventuele toekomstige overlevings- en of wezenrentes in geval van overlijden van deze werknemers in dienst vanaf 1 januari 2022;

- de pensioentoezeggingen "regime B" betreffende de loopbaan na 1 januari 2007 van de werknemers van de andere ondernemingen in dienst op 1 januari 2022 met inbegrip van de eventuele toekomstige overlevings- en of wezenrentes in geval van overlijden van deze werknemers in dienst vanaf 1 januari 2022;

- de pensioenrentes "regime B" betreffende de volledige loopbaan gestort aan de werknemers van Ores en Fluvius in dienst op 1 januari 2007 met inbegrip van de eventuele toekomstige overlevings- en of wezenrentes in geval van overlijden van deze werknemers in dienst vanaf 1 januari 2022;

- de pensioenrentes "regime B" betreffende de loopbaan na 1 januari 2007 gestort aan de werknemers van de andere ondernemingen in dienst op 1 januari 2007 met inbegrip van de eventuele toekomstige overlevings- en of wezenrentes in geval van overlijden van deze werknemers in dienst vanaf 1 januari 2022.

HOOFDSTUK II. - Begrippen en definities

Art. 2. Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder "gebaremiseerde werknemer" :

de werknemer onder arbeidsovereenkomst op 1 januari 2008 (behoudens tegenstrijdige bepaling in de huidige collectieve arbeidsovereenkomst) en die :

- of, aangeworven werd vóór 1 januari 2002 bij :

- bedrijven ressorterend onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf vóór 1 januari 2004;

- bedrijven, ressorterend onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, die voortkomen uit de hiervoor genoemde bedrijven;

- bedrijven, ressorterend onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf die personeel hebben overgenomen, op basis van de collectieve arbeidsovereenkomst n° 32bis van 7 juni 1985, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de waarborg van rechten van de werknemers in geval van verandering van werkgever wegens een conventionele transfer van onderneming en die de rechten regelt van de werknemers die overgenomen worden in geval van overname van het actief na faillissement of gerechtelijk concordaat door afstand van het actief;

- of die tewerkgesteld is met een contract van onbepaalde duur op 31 augustus 2006 in de intercommunale Sibelga en getransfereerd op 1 september 2006 of later naar de firma Brussels Network Operations.

Art. 3. Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder "onderneming" : de juridische entiteit vallend onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf.

Art. 4. Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder "collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2016 en 23 december 2021", de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in het Paritair comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de aanvullende pensioenen in het rentestelsel van het type "vaste prestaties" voor de personeelsleden op wie de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de waarborg van rechten van de werknemers van de bedrijfstak elektriciteit en gas in dienst op 31 december 2001 van toepassing is (overeenkomst geregistreerd op 22 december 2016 onder het nummer 136790/CO/326).

HOOFDSTUK III. - Voorwerp

Art. 5. De huidige collectieve arbeidsovereenkomst heeft als voorwerp het sectoraal aanvullend pensioenplan in rente van het type "vaste prestaties" aan te passen ten gunste van de voornoemde werknemers.

HOOFDSTUK IV. - Wijziging van het sectoraal pensioenstelsel in een ondernemingspensioenstelsel

Art. 6. De opbouw van pensioenrechten in het kader van het sectoraal pensioenstelsel bestaand op datum van inwerkingtreding van de huidige collectieve arbeidsovereenkomst, zal voortgezet worden op het niveau van de ondernemingen in het kader van ondernemingspensioenstelsels.

De rechten en verplichtingen in hoofde van de sectorale inrichter, de vereniging zonder winstoogmerk met als naam het "Fonds voor Aanvullende Vergoedingen", dat zijn sociale zetel heeft te 1000 Brussel, Ravensteingalerij 3 en waarvan de statuten werden uitgewerkt en neergelegd op 13 oktober 1997 (Belgisch Staatsblad van 23 januari 1998) worden op datum van inwerkingtreding van de huidige collectieve arbeidsovereenkomst overgedragen naar de ondernemingen die zullen instaan voor de voortzetting van de pensioentoezegging.

De pensioentoezegging, de rechten en verplichtingen van de ondernemingen, van de pensioeninstellingen en van de werknemers zijn opgenomen in kaderreglementen die in bijlage zijn opgenomen aan de huidige collectieve arbeidsovereenkomst. De ondernemingen vertrouwen de pensioentoezegging toe aan de pensioeninstelling van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT