8 DECEMBER 2022. - Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Faimes

De Waalse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd, artikel 1, paragraaf 3;

Gelet op het decreet van 11 april 2014 betreffende de plattelandsontwikkeling;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van Faimes van 30 mei 2022 waarbij het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma is goedgekeurd;

Gelet op het advies van de beleidsgroep "Ruimtelijke Ordening" van 23 september 2022;

Overwegende dat de gemeente Faimes de kosten van de nodige aankopen en werkzaamheden niet alleen kan dragen;

Op de voordracht van de Minister van Landelijke Aangelegenheden;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Faimes is goedgekeurd voor een periode van 10 jaar, die ingaat op de datum van ondertekening van dit besluit.

Art. 2. Er kunnen toelagen aan de gemeente verleend worden voor de uitvoering van haar plattelandsontwikkelingsprogramma.

Art. 3. Deze toelagen worden verleend binnen de perken van de daartoe jaarlijks beschikbare begrotingskredieten en onder de voorwaarden die bij overeenkomst bepaald worden door de Minister die voor plattelandsontwikkeling bevoegd is.

Art. 4. De toelage...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT