7 OKTOBER 2022. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2001 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid 'Aanvullende Pensioenkas (APK)' genaamd en tot vaststelling van de statuten (registratienummer 62120/CO/130 - koninklijk besluit van 22 juni 2003 - Belgisch Staatsblad van 26 september 2003) (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2001 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid "Aanvullende Pensioenkas (APK)" genaamd en tot vaststelling van de statuten (registratienummer 62120/CO/130 - koninklijk besluit van 22 juni 2003 - Belgisch Staatsblad van 26 september 2003).

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 oktober 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf

Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2021

Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2001 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid "Aanvullende Pensioenkas (APK)" genaamd en tot vaststelling van de statuten (registratienummer 62120/CO/130 - koninklijk besluit van 22 juni 2003 - Belgisch Staatsblad van 26 september 2003) (Overeenkomst geregistreerd op 8 april 2022 onder het nummer 171922/CO/130)

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werknemers en werkgevers die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf.

Onder "werknemers" worden zowel werknemers als werkneemsters verstaan.

Art. 2. Artikel 13 van de collectieve arbeidsovereenkomst wordt aangevuld met volgende bepaling die van toepassing is voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023 :

"Art. 13. Voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023 :

Met ingang van 1 januari 2022 tot 31 maart...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT