7 MEI 2023. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de aanwending van de bijdrage voor de risicogroepen (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de aanwending van de bijdrage voor de risicogroepen.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 mei 2023.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten

Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2022

Aanwending van de bijdrage voor de risicogroepen (Overeenkomst geregistreerd op 12 januari 2023 onder het nummer 177578/CO/313)

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten.

Voor de toepassing van deze overeenkomst, wordt verstaan onder "werknemers" : de mannelijke en vrouwelijke werknemers.

Art. 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst beoogt de voortzetting in 2023 en 2024 van de initiatieven ter bevordering van de vorming en de tewerkstelling van de risicogroepen onder de werknemers alsook van de initiatieven die kaderen in het gelijkekansenbeleid en van de maatregelen inzake kinderopvang.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wil aldus bij voorbaat voldoen aan de eventuele conventionele en wettelijke bepalingen die zullen genomen worden over dit onderwerp voor de gedekte jaren.

De bijdrage is vastgesteld op 0,12 pct. van de bruto loonmassa voor 2023 en 0,13 pct. voor 2024 zoals aangegeven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Art. 3. Als risicogroepen worden beschouwd :

- de laaggeschoolde werklozen en de langdurige werklozen, de gehandicapten, de deeltijds leerplichtigen, de herintreders, de bestaansminimumtrekkers en de laaggeschoolde werknemers, de werklozen van minstens 50 jaar oud die geconfronteerd worden met...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT