7 MEI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2020 tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen met betrekking tot subsidies in het beleidsveld sport door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19, wat betreft de subsidies 2021

Rechtsgrond

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, artikel 5.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 27 april 2021.

- Er is geen advies gevraagd aan de Raad van State, met toepassing van artikel 3, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Er is een dingende noodzakelijkheid omdat de gevolgen van de coronacrisis en de federale coronavirusmaatregelen zo snel mogelijk moeten worden aangepakt. Daarbij is het van fundamenteel belang dat begunstigden van een subsidie ook voor 2021 zo vlug mogelijk duidelijkheid krijgen over hun subsidies en over de bijbehorende administratieve verplichtingen. De maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 heeft genomen met betrekking tot het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten met het oog op de burgerlijke veiligheid, waardoor ruimten waarin prestaties aan het publiek geleverd worden, moeten worden gesloten en sportactiviteiten moeten worden stopgezet, hebben uiteraard een bijzonder grote impact op de sportsector. De recente evoluties en de daaraan gekoppelde maatregelen tonen aan dat die impact op de sportsector ook in 2021 significant zal zijn. Er heerst heel wat ongerustheid en onzekerheid in de sportsector. Er moet dan ook, omwille van de rechtszekerheid, zo snel mogelijk duidelijkheid worden gegeven aan de sportsector over bepaalde administratieve verplichtingen en de eventuele impact op de subsidies 2021. Zeker in het licht van de gefaseerde heropstart van sportactiviteiten en sportevenementen die terug onder beperkingen zullen kunnen doorgaan moet onmiddellijk duidelijkheid kunnen gegeven worden.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:

- Het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid verleent in artikel 5 aan de Vlaamse Regering de bevoegdheid om in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid nadere regels uit te werken voor de opschorting, de stuiting of de verlenging van proceduretermijnen of de tijdelijke aanpassing van procedurele of administratieve verplichtingen in diverse decreten en de uitvoeringsbesluiten erbij om een maximale rechtszekerheid te verzekeren. Dat geldt voor gemeenschaps- en gewestaangelegenheden.

- De coronacrisis en de federale coronavirusmaatregelen hebben een rechtstreekse impact op bepaalde administratieve verplichtingen in de verschillende erkennings- en subsidieregelingen met betrekking tot het beleidsveld sport. Daarom keurde de Vlaamse Regering op 15 mei 2020 het besluit tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen met betrekking tot subsidies in het beleidsveld sport door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19 goed. Omdat de pandemie...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT