7 MAART 2022. - Wijziging van artikel 1, 2 en 3 van het ministerieel besluit van 20 maart 2020 houdende de benoeming van de leden van de selectiecommissie Vlaamse overheid

Bij besluit van de minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management van 7 maart 2022 wordt het volgende bepaald:

Artikel 1. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 20 maart 2020 houdende de benoeming van de leden van de selectiecommissie Vlaamse overheid, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. in punt 4° worden de woorden "Renée Cambré" vervangen door de woorden " Sofie Descamps";

  2. in punt 5° worden de woorden "de heer Thibault Cayron" vervangen door de woorden "mevrouw Paulien Depreter".

Art. 2. In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de woorden "mevrouw Katlijn...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT