7 JANUARI 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de betaling van een eindejaarspremie aan het personeel van de diensten erkend en/of gesubsidieerd door het Waalse Gewest (1)

 
GRATIS UITTREKSEL

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de betaling van een eindejaarspremie aan het personeel van de diensten erkend en/of gesubsidieerd door het Waalse Gewest.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 januari 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten

Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2019

Betaling van een eindejaarspremie aan het personeel van de diensten erkend en/of gesubsidieerd door het Waalse Gewest (Overeenkomst geregistreerd op 20 december 2019 onder het nummer 156135/CO/330)

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de psychiatrische verzorgingstehuizen, de initiatieven van beschut wonen (in het Waals non-profitakkoord "habitations protégées pour patients psychiatriques" genoemd), rusthuizen voor bejaarden (in het Waals Gewest "maisons de repos" genoemd), rust- en verzorgingstehuizen, serviceflats en dienstencentra die verzorging verlenen ten gunste van bejaarden (in het Waalse Gewest "centres de soins de jour" genoemd) en centra voor functionele revalidatie (in het Waalse Gewest "conventions de revalidation fonctionnelle" genoemd), die zijn erkend en/of gesubsidieerd door het Waalse Gewest.

Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendenpersoneel.

Art. 2. De bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst stellen de regels vast die van toepassing zijn op de werknemers bedoeld in artikel 1 met betrekking tot de eindejaarsvergoeding en dat voor 2019.

Art. 3. Voor haar toepassingsgebied verhoogt deze overeenkomst het forfaitair bedrag van de eindejaarstoelage zoals bepaald in...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT