7 JANUARI 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de aanvullende vergoeding bij 1/5de loopbaanvermindering op 55 jaar (1)

 
GRATIS UITTREKSEL

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de aanvullende vergoeding bij 1/5de loopbaanvermindering op 55 jaar.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 januari 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2020

Aanvullende vergoeding bij 1/5de loopbaanvermindering op 55 jaar (Overeenkomst geregistreerd op 5 maart 2020 onder het nummer 157501/CO/220)

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de bedienden van de voedingsnijverheid.

§ 2. Met "bedienden" worden alle bedienden bedoeld, zonder onderscheid naar gender.

Art. 2. De bedienden die in toepassing van artikel 8, § 1, 1° van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 een 1/5de landingsbaan opnemen ontvangen vanaf 55 jaar een bijkomende uitkering voor rekening van het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de bedienden van de voedingsnijverheid", verder "Sociaal Fonds" genoemd, als aanvulling op het 4/5de-loon.

Paritaire commentaar :

De bediende die voor de leeftijd van 55 jaar een landingsbaan gestart is of start, ontvangt vanaf 55 jaar de aanvullende uitkering.

De bediende die voor de inwerkingtreding van deze collectieve arbeidsovereenkomst de landingsbaan gestart is en de leeftijd heeft bereikt ontvangt vanaf 1 januari 2020 de aanvullende uitkering.

Art. 3. Deze bijkomende vergoeding bedraagt 74,15 EUR welke jaarlijks wordt geïndexeerd, conform de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2011 betreffende de koppeling van de lonen van de bedienden uit de voedingsnijverheid aan het indexcijfer (107571/CO/220) met ingang van 1 januari 2020, tenzij anders beslist door de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT