7 DECEMBER 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 november 2019 houdende vaststelling van de verboden lijst, vermeld in artikel 9 van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, wat de verboden lijst 2022 betreft

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, artikel 9;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, artikel 7.

Vormvereiste

De volgende vormvereiste is vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 19 november 2021.

- Er is een verzoek om spoedbehandeling ingediend, gemotiveerd door de omstandigheid dat het Wereldantidopingagentschap (WADA) een nieuwe Verboden Lijst heeft aangenomen voor het jaar 2022 middels een Internationale Standaard, en dat die Verboden Lijst van kracht wordt met ingang van 1 januari 2022; dat de Verboden Lijst, zoals vastgesteld door het WADA, een integraal deel is van het Internationaal Verdrag van 19 oktober 2005 tegen Doping in Sport; dat de Verboden Lijst als bijlage 1 bij dat verdrag is gevoegd, en dat de wijziging van de Verboden Lijst - Internationale Standaard ook doorwerkt in dat verdrag op voorwaarde dat die wordt aangenomen conform de procedure die in dat verdrag is opgenomen; dat de directeur-generaal van UNESCO op 1 oktober 2021 alle Staten die partij zijn bij het Internationaal Verdrag van 19 oktober 2005 tegen Doping in de Sport conform datzelfde verdrag in kennis heeft gesteld van de nieuwe Verboden Lijst 2022 zoals aangenomen door het WADA; dat de directeur-generaal van UNESCO op 15 november 2021 heeft bevestigd dat geen twee derde van de Staten bezwaar hebben aangetekend binnen 45 dagen na die kennisgeving, waardoor de Verboden Lijst 2022 geacht wordt aangenomen te zijn als wijziging van het verdrag; dat als gevolg daarvan ook een wijziging van de Verboden Lijst van de Vlaamse Gemeenschap noodzakelijk is met het oog op de conformiteit van de regelgeving van de Vlaamse Gemeenschap met de toepasselijke regels in de internationale strijd tegen doping, inzonderheid het voornoemde verdrag; dat het tevens...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT