6 OKTOBER 2022. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 december 2016 betreffende de voorwaarden voor de opening en de nadere regels voor de beoefening van de visvangst en van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2017 tot bepaling van de voorwaarden die moeten worden nageleefd voor de organisatie van de hengelwedstrijden

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 27 maart 2014 betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren, artikel 10, § 1, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2018;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 december 2016 betreffende de voorwaarden voor de opening en de nadere regels voor de beoefening van de visvangst;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2017 tot bepaling van de voorwaarden die moeten worden nageleefd voor de organisatie van de hengelwedstrijden en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 december 2016 betreffende de voorwaarden voor de opening en de nadere regels voor de beoefening van de visvangst;

Gelet op het advies van de beleidsgroep "Landelijke aangelegenheden", afdeling "Visvangst", gegeven op 24 mei 2022;

Gelet op het rapport van 6 juli 2022 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 6 juli 2022;

Gelet op het verzoek om adviesverlening binnen een termijn van dertig dagen, gericht aan de Raad van State op 20 juli 2022, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het uitblijven van advies binnen deze termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister bevoegd voor Visvangst;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 13 van het besluit van de Waalse Regering van 8 december 2016 betreffende de voorwaarden voor de opening en de nadere regels voor de beoefening van de visvangst, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering 18 februari 2021, wordt vervangen door wat volgt :

"Art. 13. Het volgende is verboden :

  1. in de Maas, de Samber en de Schelde : de onttrekking van elke vis of rivierkreeft gevangen buiten de hoofdbedding van de waterloop;

  2. in de Maas : de onttrekking van elke vis of rivierkreeft gevangen stroomafwaarts van de stuwdam van Lixhe;

  3. in het meer van la Plate Taille :

    1. de onttrekking van forel;

    2. de onttrekking van elke vis of rivierkreeft vanuit een boot;

  4. in alle wateren die onder het decreet van 27 maart 2014...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT