6 JULI 2022. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende diverse bepalingen betreffende de melding, door een personeelslid, van een onregelmatigheid binnen een dienst van de Regering van de Franse Gemeenschap of een instelling van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteert

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 3, vervangen bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014;

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, artikel 11;

Gelet op het decreet van 11 juli 2002 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan, artikel 45, tweede lid, vervangen bij artikel 9 van het decreet van 27 februari 2003;

Gelet op het decreet van 17 juli 2002 houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « O.N.E. », artikel 24, § 2, gewijzigd bij het decreet van 26 maart 2009;

Gelet op het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies, artikel 24;

Gelet op het decreet van 25 oktober 2018 betreffende het « Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC) » (Overheidsbedrijf voor Digitale Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap), artikel 7;

Gelet op het bijzonder decreet van 7 februari 2019 tot oprichting van de overheidsinstelling belast met het ambt van inrichtende macht voor het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap, artikel 32;

Gelet op het decreet van 4 februari 2021 betreffende audiovisuele mediadiensten en videoplatformdiensten, artikel 9.1.3-1, § 3;

Gelet op de gendertest van 3 november 2021 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016 houdende integratie van de genderdimensie van het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 september 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 12 november 2021;

Gelet op het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit nr. 241/2021, gegeven op 17 december 2021;

Gelet op het onderhandelingsprotocol nr. 555 van het Comité van sector XVII, afgesloten op 28 april 2022;

Gelet op het advies 71.532/4 van de Raad van State, gegeven op 20 juni 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen

Artikel 1. Dit besluit zet gedeeltelijk voor het personeel bedoeld in artikel 2, 1°, de Richtlijn 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden, om

Het is van toepassing op het personeel van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap en van de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van sector XVIIressorteren.

Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

 1. personeelslid : elke persoon die, in welke hoedanigheid ook, tewerkgesteld is bij de diensten en instellingen bedoeld in artikel 1;

 2. stagiair : de persoon die, zonder personeelslid te zijn in de zin van 1°, een stage loopt bij een van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap of bij een instelling van openbaar nut die onder het Comité van sector XVIIressorteert;

 3. externe stagiair : elke persoon die, in welke hoedanigheid ook, een stage loopt bij een dienst van de Regering van de Franse Gemeenschap of bij een instelling van openbaar nut die onder het Comité van sector XVIIressorteert, zonder de hoedanigheid van "stagiair" te hebben in de zin van artikel 2, 2°.

 4. voormalig personeelslid : de persoon bedoeld in 1° die niet minder dan twee jaar in dienst is geweest;

 5. onregelmatigheid:

  1. het verrichten of nalaten van een handeling door een personeelslid in de uitoefening van zijn ambt of door een beheersorgaan van een instelling van openbaar nut, waardoor de belangen, in de ruime zin van het woord, van de Franse Gemeenschap of het openbaar belang worden aangetast of in gevaar worden gebracht en dat:

   - een schending inhoudt van een rechtstreeks toepasselijke Europese norm, wet, decreet, besluit, omzendbrief, interne regel of procedure, of

   - een onaanvaardbaar risico inhoudt voor het leven, de gezondheid of de veiligheid van de mens of voor het milieu,

  2. het feit dat een personeelslid of een beheersorgaan van een instelling van openbaar nut willens en wetens het begaan van een onregelmatigheid zoals bedoeld onder a) heeft gelast of geadviseerd;

 6. ambtenaar-generaal : het personeelslid aangewezen voor het ambt van rang 17 bedoeld in artikel 6 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap met inbegrip van de personeelsleden die ad interim voor dit ambt zijn aangewezen of, indien het een openbare instelling betreft, de leidend ambtenaar-generaal die deze instelling beheert;

 7. integriteitsreferent : de persoon aangewezen om interne meldingen te ontvangen en te onderzoeken;

 8. gegeven : persoonsgegeven in de zin van artikel 4.1 van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens;

 9. informatie over onregelmatigheden : informatie, waaronder redelijke vermoedens, over feitelijke of mogelijke onregelmatigheden, die hebben plaatsgevonden of zeer waarschijnlijk zullen plaatsvinden binnen de organisatie waar de melder werkt of heeft gewerkt of binnen een andere organisatie waarmee de melder uit hoofde van zijn werk in contact is geweest, alsmede over pogingen tot verhulling van dergelijke onregelmatigheden;

 10. melding : het mondeling of schriftelijk verstrekken van informatie over onregelmatigheden

 11. interne melding: het mondeling of schriftelijk verstrekken van informatie over onregelmatigheden met toepassing van dit besluit;

 12. externe melding : het mondeling of schriftelijk verstrekken van informatie over onregelmatigheden met toepassing van het gezamenlijk decreet van de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende een gemeenschappelijke mediatiedienst voor de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest.

 13. « openbaarmaking" of "openbaar maken": het publiek toegankelijk maken van informatie over onregelmatigheden;

 14. melder": een natuurlijke persoon die in de context van zijn werkgerelateerde activiteiten verkregen informatie over onregelmatigheden meldt of openbaar maakt;

 15. facilitator": een natuurlijke persoon die een melder bijstaat in het meldingsproces in een werkgerelateerde context en wiens bijstand vertrouwelijk moet zijn;

 16. werkgerelateerde context ": huidige of vroegere arbeidsactiviteiten waardoor, ongeacht de aard van die activiteiten, personen informatie kunnen verkrijgen over onregelmatigheden en waarbij die personen te maken kunnen krijgen met represailles indien zij dergelijke informatie zouden melden;

 17. betrokkene : een natuurlijke of rechtspersoon die in de melding of bij de openbaarmaking wordt genoemd als persoon aan wie de onregelmatigheid wordt toegeschreven of met wie die persoon in verband wordt gebracht;

 18. represailles: een directe of indirecte handeling of nalatigheid die in een werkgerelateerde context plaatsvindt naar aanleiding van een interne of externe melding of openbaarmaking, en die tot ongerechtvaardigde benadeling van de melder leidt of kan leiden;

 19. feedback : het aan de melder verstrekken van informatie over de als opvolging geplande of genomen maatregelen en over de redenen voor die opvolging.

  Het eerste lid, 4°, heeft geen betrekking op meldingen die uitsluitend de individuele rechten van personeelsleden betreffen en waarvoor andere kanalen of procedures bestaan, zoals meldingen die onder de wetgevingen inzake pesterijen of discriminatie vallen.

  Art. 3. De Minister van Ambtenarenzaken wijst de integriteitsreferenten aan uit de statutaire personeelsleden van niveau 1:

 20. één voor het geheel van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, op de voordracht van de Secretaris-generaal;

 21. één per instelling van openbaar nut die onder het comité van sector XVIIressorteert, op de voordracht van de leidend ambtenaar-generaal van de betrokken instelling.

  Bij gebrek aan een integriteitsreferent in een instelling is de integriteitsreferent van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap de integriteitsreferent van deze.

  De Minister van Ambtenarenzaken kan de aanstelling van een integriteitsreferent beëindigen op een naar behoren met redenen omkleed voorstel van de ambtenaar-generaal.

  Art. 4. § 1. Bij de aanstelling van de integriteitsreferent, een personeelslid van niveau 1, moet rekening worden gehouden met de specifieke technische bekwaamheden en gedragsvaardigheden in de oriëntaties die zijn vastgesteld in het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT