6 FEBRUARI 2024. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 2021 houdende benoeming van de leden van de Hoge adoptieraad

De Minister van Hulpverlening aan de Jeugd,Gelet op het decreet van 31 maart 2004 betreffende de adoptie, gewijzigd op 1 juli 2005, 19 oktober 2007, 5 december 2013, 18 januari 2018, 12 juni 2019 en 9 december 2020, inzonderheid op artikel 4;Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2014 betreffende de adoptie, gewijzigd op 26 juni 2014 en 17 juli 2020, inzonderheid op de artikelen 2 en 3;Gelet op het ministerieel besluit van 30 april 2021 houdende benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van de Hoge Adoptieraad, zoals gewijzigd;Overwegende de ontslagneming van Mevr. Valérie OLIVERI, aangesteld als afgevaardigde van de representatieve federatie van de adoptie-instellingen, bedoeld in...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT