5 FEBRUARI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat het digitaal loket betreft

 
GRATIS UITTREKSEL

Rechtsgrond

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, artikel 2, 8°, c), en artikel 17.

Vormvereiste

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- de Vlaamse Toezichtcommissie heeft advies verleend op 6 oktober 2020;

- de Inspectie van Financiën heeft advies verleend op 30 oktober 2020;

- de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 27 november 2020.

- de Raad van State, afdeling Wetgeving heeft advies verleend op 21 januari 2021.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. Aan artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges worden een punt 10° tot en met 12° toegevoegd, die luiden als volgt:

"10° het digitaal loket: het loket van de Vlaamse bestuursrechtscolleges, vermeld in artikel 8/1, § 1;

 1. gebruiker: iedere natuurlijke persoon die zich na authenticatie toegang heeft verleend tot het digitaal loket;

 2. Verordening 2016/679: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG.".

  Art. 2. In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2018, wordt een artikel 8/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

  "Art. 8/1. § 1. De Dienst van de Bestuursrechtscolleges stelt een digitaal loket ter beschikking waarop documenten in het kader van de rechtspleging elektronisch kunnen worden neergelegd.

  De elektronische neerlegging wordt beschouwd als een beveiligde zending als vermeld in artikel 2, 8°, c van het decreet.

  Het digitaal loket is toegankelijk via een webpagina van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges.

  Wie toegang tot het digitaal loket wil verkrijgen, authenticeert zich via:

 3. een elektronische identiteitskaart;

 4. een federaal token;

 5. een beveiligingscode via een mobiele app;

 6. een beveiligingscode via sms;

 7. een andere authenticatie die aanvaard is door de Vlaamse minister, bevoegd voor justitie en handhaving, zoals vastgelegd in een ministerieel besluit.

  De Dienst van de Bestuursrechtscolleges publiceert op zijn...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT