4 SEPTEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 1997 betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het basisonderwijs, wat betreft aanpassingen door de verlaging van de aanvang van de leerplicht van zes naar vijf jaar

 
GRATIS UITTREKSEL

Rechtsgrond

Dit besluit is gebaseerd op:

- Het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 22, gewijzigd bij de decreten van 30 november 2007 en 1 februari 2008.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 3 juli 2020.

- De Raad van State heeft advies 67.776/1/V gegeven op 6 augustus 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief:

- Door de verlaging van de aanvang van de leerplicht van zes naar vijf jaar vanaf 1 september 2020 moeten enkele aanpassingen aan het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 1997 betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het basisonderwijs worden aangebracht.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. In artikel 2, 3°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 1997 betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het basisonderwijs wordt tussen het woord "en" en het woord "kleuters" het woord "niet-leerplichtige" ingevoegd.

Art. 2. In artikel 9 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. in paragraaf 1 worden de woorden "verzoekt bij aangetekende brief" vervangen door het woord "vraagt";

  2. paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt:

    " § 2. Als blijkt dat de leerplichtige niet voldoet aan de bepalingen van artikel 1 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht, maakt het Agentschap voor Onderwijsdiensten daarover een verslag op en stuurt het naar de procureur des konings.".

  3. paragraaf 3 wordt opgeheven.

    Art. 3. In artikel 10bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2003, wordt tussen het woord "de" en het woord "leerplichtige" het woord "voltijds" ingevoegd.

    Art. 4. In artikel 10quinquies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2003 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 13 september 2013, 30 augustus 2016 en 19 juli 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  4. in paragraaf 2 worden tussen het woord "worden" en het woord "beschouwd" de woorden "om de regelmatigheid van de leerling te beoordelen"...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT