4 SEPTEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs, de studiebekrachtiging en de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden administratie, horeca, land- en tuinbouw, lassen, logistiek en verkoop, mechanica-elektriciteit, Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2, ruwbouw, Europese talen richtgraad 3 en 4, Europese neventalen richtgraad 1 en 2 en Scandinavische talen

 
GRATIS UITTREKSEL

DE VLAAMSE REGERING,

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op :

-het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 9, gewijzigd bij de decreten van 23 december 2016 en 4 mei 2018, artikel 24, § 1, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2009, 1 juli 2011, 19 juni 2015, en 5 april 2019, en § 2, artikel 25ter, ingevoegd bij het decreet van 1 juli 2011, artikel 41, § 4, 2°, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2009, 12 juli 2013 en 4 mei 2018, en 3°, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016, artikel 42, gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009, artikel 180, gewijzigd bij het decreet van 4 juli 2008, en artikel 181, gewijzigd bij de decreten van 4 juli 2008, 30 april 2009 en 9 juli 2010.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld :

- De pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs hebben hun voordracht gedaan op 16 januari 2020 en 14 februari 2020.

- De onderwijsinspectie heeft advies gegeven op 23 januari 2020, 19 februari 2020, 21 februari 2020 en 26 februari 2020.

- De Vlaamse Onderwijsraad heeft advies gegeven op 31 maart 2020.

- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft een akkoord gegeven op 29 juni 2020.

- De gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X, van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van het overkoepelend onderhandelingscomité, vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs heeft protocol nr. 164 houdende de conclusies van de onderhandelingen gesloten op 9 juli 2020.

- De adviesaanvraag binnen 30 dagen is op 13 juli 2020 bij de Raad van State ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; het advies is niet meegedeeld binnen die termijn; met toepassing van artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, werd de adviesaanvraag op 27 augustus 2020 van de rol afgevoerd.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In bijlage I bij het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020, wordt de indeling van de studiegebieden van het secundair volwassenenonderwijs in opleidingen vervangen door de indeling, opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Nederlands tweede taal, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 1 september 2006, 24 juli 2009 en 28 februari 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 1. de zinsnede "bijlagen I tot en met XIV" wordt vervangen door de zinsnede "bijlagen V tot en met IX en bijlage XIV";

 2. punt 10° wordt opgeheven.

  Art. 3. Bijlage X bij hetzelfde besluit wordt opgeheven.

  Art. 4. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Talen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 1 september 2006, 11 juni 2010, 30 augustus 2016 en 19 juli 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 3. in het eerste lid wordt de zinsnede "bijlage II tot en met IV en" opgeheven;

 4. het tweede lid wordt opgeheven.

  Art. 5. Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

  Art. 6. Bijlage II tot en met IV bij hetzelfde besluit worden opgeheven.

  Art. 7. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied mechanica-elektriciteit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 februari 2014 en 5 september 2014, wordt de zinsnede "bijlage II tot en met XXXIV en bijlage XXXVII" vervangen door de zinsnede "bijlagen III en IV, bijlage VIII tot en met XI, bijlage XV, bijlage XXV tot en met XXXIV en bijlage XXXVII".

  Art. 8. Bijlage V, bijlage VII, bijlage XII, bijlage XVII tot en met XXI en bijlage XXIII en XXIV bij hetzelfde besluit worden opgeheven.

  Art. 9. Bijlage II, bijlage VI, bijlage XIII, bijlage XIV, bijlage XVI en bijlage XXII bij hetzelfde besluit worden opgeheven.

  Art. 10. Bijlage IX bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020, wordt vervangen door bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

  Art. 11. Het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied Nederlands tweede taal wordt vervangen door wat volgt :

  "Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 en Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4".

  Art. 12. In artikel 1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 en 28 februari 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 5. in het eerste lid wordt de zinsnede "bijlage I tot en met V" vervangen door de zinsnede "bijlage I tot en met VI";

 6. in het tweede lid worden een punt 5° en 6° toegevoegd, die luiden als volgt :

  "5° de opleiding Lezen en Schrijven voor Anders Gealfabetiseerden Richtgraad 1 kan voor snel lerende cursisten 20 lestijden bedragen, waarbij de module Lezen en...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT