4 MEI 2023. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende bevordering van Mevrouw Pascale INGELAERE tot de graad van eerste attaché (rang A2) bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erfgoed, directie Cultureel Erfgoed

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel, de artikelen 76 tot en met 90;

Gelet op het artikel 6 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 juni 2017 houdende oprichting van Brussel Stedenbouw & Erfgoed ;

Gelet op de dienstnota die de medewerkers, die kunnen voldoen aan de bevorderingsvoorwaarden, op de hoogte heeft gebracht van de vacante betrekking binnen het Franse taalkader van eerste attaché (rang A2) bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erfgoed, directie Cultureel Erfgoed, krachtens artikel 77 van het bovenvermeld besluit van 21 maart 2018;

Gelet op de functiebeschrijving gevoegd bij dit besluit ;

Overwegende dat er 2 kandidaatstellingen werden ingediend;

Overwegende dat de Directieraad de bevorderingscommissie op 30 januari 2023 samengesteld heeft, conform de bepalingen van artikel 85 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel;

Overwegende dat de bevorderingscommissie een gesprek heeft gehad met alle kandidaten;

Overwegende dat de bevorderingscommissie - rekening houdend met het gezochte bevoegdheidsprofiel zoals weergegeven in de functiebeschrijving - de vaardigheden van de kandidaten beoordeeld en vergeleken heeft met het oog op de uitoefening van de betrekking die overeenkomt met de bevorderingsgraad, en dit op basis van hun kandidatuurdossier, de intentienota dat ze ingediend hebben, een assessment door een onafhankelijk deskundige en een bevorderingsgesprek;

Overwegende dat de bevorderingscommissie een gemotiveerd advies heeft uitgebracht en dat ze Mevrouw Pascale INGELAERE als eerste gerangschikt heeft van de twee geschikte kandidaten;

Overwegende dat...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT