4 JANUARI 2022. - Koninklijk besluit tot verlenging, voor het vierde kwartaal 2021, van de maatregelen opgenomen in artikel 24 en 25 van de wet van 18 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 18 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteunings- maatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, artikel 26;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 8 december 2021;

Gelet op het advies van het Beheerscomité Rijksdienst voor sociale zekerheid, gegeven op 10 december 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 14 december 2021;

Gelet op artikel 8, § 2, 1° en 2°, van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging is dit besluit uitgezonderd van de regelgevingsimpactanalyse;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat onverwijld maatregelen dienen te worden genomen voor de ondernemingen om de socio-economische gevolgen van de door de regering in het kader van de vierde golf genomen coronamaatregelen te temperen, door aan bepaalde werkgevers een uitstel van betaling toe te kennen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid verschuldigde bijdragen, dat de maatregel het vierde kwartaal van 2021 betreft, dat deze zo snel mogelijk moet kunnen worden meegedeeld aan de betrokken werkgevers en eveneens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid moet kunnen worden toegepast.

Gelet op het advies nr. 70.745 van de Raad van State, gegeven op 23 december 2021 in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT