4 DECEMBER 2022. - Koninklijk besluit betreffende het diergeneeskundig voorschrift voor gemedicineerde diervoeders

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op verordening (EU) nr. 2019/4 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 betreffende de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van gemedicineerde diervoeders, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 183/2005 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 90/167/EEG van de Raad, artikel 16 en Bijlage V;

Gelet op de wet van 21 juni 1983 betreffende gemedicineerde dierenvoeders, artikelen 3, 1° en 7, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2006 tot vaststelling van de voorwaarden voor de bereiding, het in de handel brengen en het gebruik van gemedicineerde voeders;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 7 oktober 2021;

Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de Federale Overheid van 7 juli 2021;

Gelet op advies 71.522/3 van de Raad van State, gegeven op 15 juni 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid en de Minister van Landbouw,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

HOOFDSTUK I. - Definities en toepassingsgebied

Artikel 1. Dit besluit regelt bepalingen met betrekking tot het voorschrift voor gemedicineerde diervoeders voor de toepassing van artikel 16 en Bijlage V van verordening (EU) nr. 2019/4 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 betreffende de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van gemedicineerde diervoeders, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 183/2005 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 90/167/EEG van de Raad (hierna verordening 2019/4).

Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit zijn de definities van artikel 3 van verordening 2019/4 van toepassing.

Daarnaast wordt verstaan onder de Ministers: de minister bevoegd voor Volksgezondheid en de minister bevoegd voor Landbouw.

HOOFDSTUK II. - Diergeneeskundig voorschrift

voor gemedicineerd diervoeder

Art. 3. De dierenarts gebruikt een diergeneeskundig voorschrift voor gemedicineerd diervoeder volgens het model van bijlage I bij dit besluit.

Art. 4. De op papier voorgedrukte diergeneeskundige voorschriften voor gemedicineerd diervoeder worden geleverd door de erkende verenigingen voor de bestrijding van dierenziekten: Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw (DGZ) en Association Régionale de Santé et...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT