31 JANUARI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 augustus 2010 tot uitvoering van de artikelen 5 en 6 van de archiefwet van 24 juni 1955

 
GRATIS UITTREKSEL

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de archiefwet van 24 juni 1955, gewijzigd bij de wet van 6 mei 2009, artikelen 5 en 6;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 augustus 2010 tot uitvoering van de artikelen 5 en 6 van de archiefwet van 24 juni 1955, artikel 12;

Overwegende dat de steeds veranderende operationele structuur van de openbare diensten moet worden weerspiegeld in de selectielijsten;

Overwegende dat de noodzaak om de selectielijsten regelmatig bij te werken rechtvaardigt dat de geldigheid ervan in de tijd wordt beperkt;

Gelet op het advies van de Wetenschappelijke raad van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, uitgebracht op 8 november 2019;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 november 2020;

Gelet op advies 68.426/1 van de Raad van State, gegeven op 23 december 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Economie en Werk en de Staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 12 van het koninklijk besluit van 18 augustus 2010 tot uitvoering van de artikelen 5 en 6 van de archiefwet van 24 juni 1955, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. in het tweede lid van paragraaf 2 wordt in de Nederlandse tekst het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT