30 MAART 2023. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van directeur/directrice-diensthoofd Facilities (A4) voor Brussel Synergie in de Franstalige rol

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, inzonderheid op artikel 40;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel, inzonderheid op artikel 446;

Overwegende dat het met het oog op de toewijzing van een mandaatbetrekking van directeur/directrice-diensthoofd Facilities (A4) voor Brussel Synergie in de Franstalige rol nodig is de leden van een selectiecommissie aan te stellen;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting;

Gelet op het feit dat mevrouw Brigitte FEYS (FR) beschikt over een expertise in management als professor aan de Ichec Brussels Management School en als managing partner bij IF Management;

Gelet op het feit dat de heer Bernard STENIER (FR) deskundig is op het gebied van personeelsbeheer en communicatie, met name als consultant en business coach binnen zijn bedrijf Sunseed;

Gelet op het feit dat mevrouw Claire BONNAVENTURE (FR) deskundig is op het gebied van vastgoedbeheerd als technisch directeur van de Foyer Ixellois;

Gelet op het feit dat de heer Georges WANET (FR) als professor Strategie aan de Solvay Brussels School en als voormalig Facilities Manager bij Belgacom deskundig is op het gebied van strategisch management;

Gelet op het feit dat de heer Benoît GILSON (FR) beschikt over een expertise in management in de publieke sector, met name als CEO van Infrabel en als gastprofessor Openbaar Bestuur aan de Hogeschool Francisco Ferrer;

Op voordracht van de Minister van Openbaar Ambt,

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Worden aangewezen als leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een betrekking van directeur/directrice-diensthoofd Facilities (A4) voor Brussel Synergie in de Franstalige rol:

  1. Mevrouw Brigitte FEYS (FR)

  2. De heer Bernard STENIER (FR)

  3. Mevrouw Claire...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT