30 JUNI 2022. - Besluit van de Leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot bepaling van de referentierentevoet van het jaar 2022 voor de vaststelling van het maximumbedrag van de gebruikssubsidie voor de rusthuizen

De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan Personen,

Gelet op de ordonnantie van 24 april 2008 betreffende de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen;

Gelet op artikel 22, § 4, van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 7 mei 2009 tot bepaling van de regels betreffende de verschillende vormen van financiële tegemoetkoming van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in de bouw, de uitbreiding, de verbouwing of de uitrusting van gebouwen bestemd voor de uitoefening van de activiteiten van de voorzieningen bedoeld in de ordonnantie van 24 april 2008 betreffende de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT