30 JULI 2022. - Koninklijk besluit houdende de toekenning van een dotatie aan de N.V. A.S.T.R.I.D. voor investeringen voor de noodoproepcentra van het CAD overlegplatform 112 voor het begrotingsjaar 2022

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 juni 1998 betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten, de artikelen 10, 17 en 18;

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat;

Gelet op de wet van 23 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022, basisallocatie 63 20 41.40.04;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 april 1968 tot inrichting en coördinatie van de controle op de toekenning en op de aanwending van de toelagen;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 januari 2017 tot vaststelling van het derde beheerscontract van A.S.T.R.I.D., de artikelen 156 tot en met 176 van de bijlage bij dit koninklijk besluit;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 juli 2022;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Ten laste van basisallocatie 63 20 41.40.04 van de begroting 2022 van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt aan de N.V. A.S.T.R.I.D. een dotatie toegekend van 9.344.000 euro voor investeringen voor de noodoproepcentra van het CAD overlegplatform 112.

De...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT