3 MEI 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk 'E. Heelkunde op het abdomen en pathologie van het spijsverteringsstelsel' van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35septies/2, § 1, 1° en § 2, 1° en 2°, zoals ingevoegd door de wet van 15 december 2013 ;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen;

Gelet op het definitief voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Implantaten en Invasieve Medische Hulpmiddelen van 22 oktober 2020;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 27 november 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris voor Begroting gegeven op 21 december 2020;

Gelet op het advies 68.950/2 van de Raad van State, gegeven op 24 maart 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,

Besluit :

Artikel 1. In het hoofdstuk "E. Heelkunde op het abdomen en pathologie van het spijsverteringsstelsel" van de Lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van 16 november 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. in het opschrift "E.12 Allerlei" wordt de verstrekking 158130-158141 en haar vergoedingsmodaliteiten geschrapt;

  2. het opschrift "E.4 Ingreep op de dunne darm, het colon, het rectum, de anus of de appendix" wordt aangevuld met het opschrift "E.4.4 Videocapsule" en met de volgende verstrekking en zijn vergoedingsmodaliteiten:

    "181392-181403 Endoscopische videocapsule die over minstens twee camera's beschikt voor de detectie van poliepen in het colon, inclusief toebehoren

    Catégorie de remboursement : II.D.b Liste nominative : / Vergoedingscategorie: II.D.b Nominatieve lijst : / Base de remboursement 614,00 € Marge de sécurité (%) / Intervention personnelle (%)25,00% Vergoedingsbasis€ 614,00 Veiligheidsgrens (%)/ Persoonlijk aandeel (%)25,00% Prix plafond/maximum/ Marge de sécurité (€) / Intervention personnelle (€)153,50 € Plafond-/ maximum prijs / Veiligheidsgrens (€)/ Persoonlijk aandeel (€)€ 153,50...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT