3 MEI 2021. - Beslissing van de Directeur-generaal Brussel Huisvesting tot delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid voor herhuisvestingstoelagen

De Directeur-generaal van Brussel Huisvesting,

Gelet op de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof;

Gelet op de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle;

Gelet op besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 houdende vaststelling van haar werking en tot vaststelling van de ondertekening van de akten van de Regering;

Gelet op besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 oktober 2006 betreffende de financiële actoren, artikelen 5 en 8;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2013 tot instelling van een herhuisvestingstoelage;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 november 2020 houdende delegatie van bevoegdheden, van tekenbevoegdheden en de aanwijzing van ordonnateurs bij de diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, artikel 5;

Gelet op het ministerieel besluit van 31 januari 2014 tot delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid voor het administratieve en financiële beheer van de herhuisvestingstoelagen, artikelen 1, § 1 en 2;

Gelet op de beslissing van de directeur-generaal van 8 februari 2016 van Brussel Stedelijke ontwikkeling tot delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid voor herhuisvestingstoelagen;

Gelet op de gelijke kansen test uitgevoerd op 23 april 2021 in toepassing van de ordonnantie van 4 oktober 2018 tot invoering van de gelijke kansentest;

Overwegende dat het, om redenen van efficiëntie, van belang is dat mevrouw Murielle Danseray, Directeur van de Directie Huurtoelagen en Leegstaande Woningen, gemachtigd wordt om administratieve en financiële beslissingen te nemen in het kader van haar opdrachten,

Besluit :

Artikel 1. Delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid zoals omschreven in artikel 1, § 1, van het ministerieel besluit van 31...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT