3 JUNI 2022. - Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het reglement betreffende de organisatie van en het toezicht op de boekhouding van de notarissen vastgesteld door de Nationale Kamer van notarissen

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 maart 1803 op het notarisambt, artikel 91, eerste lid, 5°, tweede streepje, ingevoegd bij de wet van 4 mei 1999 en gewijzigd bij de wet van 6 juli 2017 en artikel 91, vierde lid, ingevoegd bij de wet van 4 mei 1999 en vernummerd bij de wet van 6 juli 2017;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 maart 2003 houdende goedkeuring van de reglementen van de Nationale Kamer van notarissen voor de organisatie van de notariële boekhouding en voor het toezicht op de boekhouding;

Overwegende de wet van 16 mars 1803 op het notarisambt, artikel 34, vervangen bij de wet van 22 november 2013 en gewijzigd bij de wet van 6 juli 2017 en artikel 76, 5°, ingevoegd bij de wet van 4 mei 1999;

Op de voordracht van de Minister van Justitie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Het reglement betreffende de organisatie van en het toezicht op de boekhouding van de notarissen, aangenomen op 26 oktober 2017 en gewijzigd op 25 oktober 2018, 24 januari 2019 en 21 april 2022 door de Nationale Kamer van notarissen, dat bij dit besluit als bijlage is gevoegd, wordt goedgekeurd.

Art. 2. De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 juni 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,

V. VAN QUICKENBORNE

BIJLAGE BIJ HET KONINLIJK BESLUIT VAN 3 JUNI 2022 HOUDENDE GOEDKEURING VAN HET REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN EN HET TOEZICHT OP DE BOEKHOUDING VAN DE NOTARISSEN VASTGESTELD DOOR DE NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN

Reglement betreffende de organisatie van en het toezicht op de boekhouding van de notarissen

Aangenomen door de algemene vergadering van 26 oktober 2017 en gewijzigd door de algemene vergaderingen van 25 oktober 2018, 24 januari 2019 en 21 april 2022.

HOOFDSTUK I. - Algemeen

Artikel 1. Dit reglement wordt uitgevaardigd in toepassing van de artikelen 34, 76, 5°, en 91, eerste lid, 5°, van de wet op het notarisambt. Het stelt de algemene regels vast met betrekking tot de organisatie van en het toezicht op de boekhouding van de notarissen en de wijze waarop zij dienen toegepast te worden.

Art. 2. Het directiecomité van de Nationale Kamer maakt de modeldocumenten op waarnaar verwezen wordt, past deze aan, vervangt ze of heft ze op, met uitzondering van het rekeningenstelsel.

Deze documenten zijn beschikbaar op het intranet van het notariaat (eNotariaat).

HOOFDSTUK II. - Definities

Art. 3. In dit reglement wordt verstaan onder:

 1. de wet op het notarisambt: de wet van 16 maart 1803 op het notarisambt, zoals laatstelijk gewijzigd op 19 januari 2022;

 2. het koninklijk besluit van 10 januari 2002: het koninklijk besluit van 10 januari 2002 betreffende het beheer van de door een notaris ontvangen sommen, effecten en geldswaardige papieren aan toonder en betreffende het toezicht op de boekhouding van de notarissen zoals gewijzigd op 26 april 2007;

 3. de Nationale Kamer: de Nationale Kamer van notarissen bedoeld in artikel 90 en volgende van de wet op het notarisambt;

 4. het directiecomité: het directiecomité van de Nationale Kamer bedoeld in artikel 92 van de wet op het notarisambt;

 5. de kamer van notarissen: de kamer van notarissen bedoeld in artikel 76 en volgende van de wet op het notarisambt;

 6. het notarieel fonds: het notarieel fonds bedoeld in artikel 117 van de wet op het notarisambt;

 7. de notaris: de notaris die het ambt uitoefent als natuurlijke persoon of in vennootschapsvorm, als titularis, als geassocieerd notaris of als plaatsvervanger;

 8. de commissie van toezicht: de commissie van toezicht op de boekhouding;

 9. de cel van toezicht: de cel van toezicht op de boekhouding;

 10. de professionele rekeningen: de kantoorrekeningen, derdenrekeningen en rubriekrekeningen van de notaris geopend met het oog op de uitoefening van het ambt, bij een kredietinstelling bedoeld in de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen of aangehouden bij de Deposito- en Consignatiekas;

 11. de vennootschap: alle vennootschappen voorzien in artikel 50, § 1, van de wet op het notarisambt;

 12. een kantoorrekening: een professionele rekening van de notaris met uitzondering van de derdenrekening en de rubriekrekening zoals bedoeld in artikel 34 van de wet op het notarisambt;

 13. een rubriekrekening: de rekening bedoeld in de artikelen 34, § 2, derde lid, en 34bis van de wet op het notarisambt;

 14. een derdenrekening: een rekening bedoeld in de artikelen 34, § 2, tweede lid, en 34bis van de wet op het notarisambt, en artikel 8/1 van de hypotheekwet van 16 december 1851;

 15. het rekeningenstelsel: het minimum genormaliseerd rekeningenstelsel voor notarissen waarvan het model als bijlage bij dit reglement is gevoegd;

 16. de deskundige: de bedrijfsrevisor of de externe accountant belast met het toezicht op de boekhouding bedoeld in artikel 12 van het koninklijk besluit van 10 januari 2002 betreffende het beheer van de door de notaris ontvangen sommen, effecten en geldswaardige papieren aan toonder en betreffende het toezicht op de boekhouding van de notarissen;

 17. omzetcijfer: de opbrengsten bedoeld in het rekeningenstelsel onder de posten 70 tot 75 in de klasse 7;

 18. een financiële instelling: een door de Nationale Bank van België op grond van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen vergunde instelling;

 19. de overdrager: de notaris-titularis of de geassocieerde notaris-titularis die ophoudt zijn ambt uit te oefenen als gevolg van de aanvaarding van zijn ontslag, van zijn afzetting, het bereiken van de leeftijdsgrens of vernietiging van zijn benoeming of de rechtverkrijgenden van de overleden notaris-titularis;

 20. de overnemer: de notaris die in opvolging van de overdrager benoemd wordt;

 21. het beschikbaar saldo: de beschikking van de notaris over voldoende gelden om zijn verplichtingen onmiddellijk na te komen ten aanzien van zijn cliënten en van andere schuldeisers van het kantoor die beschikken over een opeisbare schuldvordering.

  HOOFDSTUK III. - Organisatie van de boekhouding

  Afdeling 1. - Algemeen

  Art. 4. De notaris voert een regelmatige boekhouding overeenkomstig de gebruikelijke regels van de dubbele boekhouding en overeenkomstig het rekeningenstelsel.

  De boekhouding wordt minstens maandelijks gecentraliseerd.

  Art. 5. De boekhouding voldoet ten minste en te allen tijde aan de volgende criteria:

 22. de situatie van het kantoor weergeven en toelaten om de ontvangsten en uitgaven vast te stellen die door de notaris zijn verricht hetzij ter gelegenheid van een akte of verrichting door zijn ambt hetzij voor rekening van cliënten of lastgevers;

 23. toelaten onmiddellijk de bedragen vast te stellen die verschuldigd zijn aan derden zowel op een globale als op een individuele manier;

 24. toelaten het beschikbaar saldo vast te stellen;

 25. toelaten om op een betrouwbare en transparante wijze de boekhouding te controleren;

 26. in staat zijn aan de verplichting bepaald in artikel 33 van de wet op het notarisambt te voldoen.

  Art. 6. De softwareprogramma's voor het voeren van de boekhouding voldoen minstens aan deze criteria. Bij gebreke hieraan zal de Nationale Kamer het gebruik ervan kunnen verbieden.

  De voorzitter van de commissie van toezicht die gelast is met het toezicht dient de voorzitter van de Nationale Kamer te verwittigen evenals de voorzitter van de betrokken kamer van notarissen van elk gebrek aan conformiteit met voormelde principes die hij zou vaststellen in een softwareprogramma.

  Afdeling 2. - Het beheer van de door de notaris ontvangen sommen, effecten en geldswaardige papieren aan toonder

  Onderafdeling 1. - Algemene bepalingen

  Art. 7. Alle sommen die op het kantoor betaald worden of op een professionele rekening overgeschreven of gestort worden voor rekening van een derde in het kader van een overeenkomst bij onderhandse akte blijven behouden op een rekening geopend op naam van de notaris houder van de minuut. In het geval van een onderhandse afstand, ten bezwarende titel, van onroerende goederen, mag het voorschot of de waarborg door de afstandhouder betaald, indien alle partijen hiermee instemmen, behouden worden op een rekening op naam van de door de afstanddoener aangewezen notaris tot de ondertekening van de authentieke akte.

  Onderafdeling 2. -...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT