3 JUNI 2022. - Decreet tot instemming met de overeenkomst tussen het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië en de Vlaamse Gemeenschap inzake audiovisuele coproductie, ondertekend te Amman op 5 juli 2021. - Addendum (1)

Bij diplomatieke nota's van 20 juli 2022 en 14 september 2022 stelden de Vlaamse Gemeenschap en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië elkaar op de hoogte van het beëindigen van de interne constitutioneel voorziene procedures die vereist zijn voor de inwerkingtreding van de overeenkomst tussen het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië en de Vlaamse Gemeenschap inzake audiovisuele coproductie, ondertekend te Amman op 5 juli 2021.

Overeenkomstig zijn artikel 7 treedt de overeenkomst in werking op 8 september 2022.

_______

Nota

(1) Belgisch Staatsblad 8 juli 2022 (blz. 55089).

Bijlage. Overeenkomst tussen de Regering van het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië en de Regering van de Vlaamse Gemeenschap inzake audiovisuele coproductie

De Regering van het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië en de Regering van de Vlaamse Gemeenschap,

hierna "de partijen",

Gelet op de Belgische Grondwet, die de Gemeenschappen exclusieve bevoegdheid verstrekt in de materies die hen betreffen, met inbegrip van de bevoegdheid om verdragen en samenwerkingsovereenkomsten te sluiten;

Gelet op de UNESCO-conventie betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van Cultuuruitingen (Parijs, 20 oktober 2005), die culturele diversiteit erkent als een bepalend kenmerk van de mensheid en ernaar streeft de creatie, de productie, de verspreiding, de distributie en het plezier van cultuuruitingen te versterken, en die de partijen hebben geratificeerd;

Overwegende dat kwaliteitsvolle audiovisuele coproducties bijdragen tot de vitaliteit van de respectieve audiovisuele industrieën van beide regio's en tot de ontwikkeling van hun economische en culturele uitwisselingen;

Overwegende dat culturele diversiteit wordt verrijkt door de interactie en uitwisseling tussen culturen en versterkt door het vrije verkeer van ideeën;

Overwegende dat het wenselijk wordt geacht om een kader te scheppen voor hun audiovisuele relaties en in het bijzonder hun coproducties;

Ervan overtuigd dat deze samenwerking zal bijdragen tot het smeden van nauwere banden tussen beide partijen;

Zijn als volgt overeengekomen:

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Toepassingsgebied van de overeenkomst

§ 1. Deze overeenkomst regelt de betrekkingen tussen de partijen op het gebied van audiovisuele coproducties die hun oorsprong vinden op het grondgebied van het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië of van dat van de Vlaamse Gemeenschap, bestaande uit de volgende taalgebieden van België: het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

§ 2. Deze overeenkomst is van toepassing op audiovisuele coproducties waarbij ten minste één op het grondgebied van elk van de partijen gevestigde productiemaatschappij of producent betrokken is.

Artikel 2. Bevoegde en administratieve overheden

§ 1. De bevoegde overheden zijn

(i) voor de Vlaamse Gemeenschap: het Departement Cultuur, Jeugd en Media

(ii) voor het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië: het Ministerie van Cultuur

§ 2. De administratieve overheden zijn

(i) voor de Vlaamse Gemeenschap: het Vlaams Audiovisueel Fonds

(ii) voor het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië: The Royal Film Commission - Jordan (RFC)

§ 3. Indien een partij een andere overheid als administratieve of bevoegde overheid wenst aan te wijzen, stelt zij de andere partij daarvan vooraf langs diplomatieke weg schriftelijk in kennis.

Artikel 3. Definities

§ 1. Onder "administratieve overheden" wordt verstaan de in artikel 2, lid 2, aangewezen overheden die de audiovisuele coproducties voor de partijen goedkeuren en die de onderhavige coproductieovereenkomst beheren.

§ 2. Onder "audiovisueel werk" wordt verstaan een film-, televisie- of videoproductie van eender welke duur of genre (fictie, animatie, documentaire), op eender welke drager, die in overeenstemming is met de wettelijke en reglementaire bepalingen die respectievelijk van toepassing zijn in het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië en in de Vlaamse Gemeenschap.

§ 3. Onder "bevoegde overheid" wordt verstaan de in artikel 2, lid 1, aangewezen overheden die met de uitvoering van de onderhavige coproductieovereenkomst belast zijn.

§ 4. Onder "audiovisuele coproductie" wordt verstaan een audiovisueel werk geproduceerd door een of meer Jordaanse producenten in samenwerking met een of meer Vlaamse producenten, dat als officiële coproductie erkend werd door de respectieve administratieve overheden.

§ 5. Onder "coproducent" wordt verstaan een productiemaatschappij of producent, gevestigd in het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië of in de Vlaamse Gemeenschap (bestaande uit de volgende taalgebieden van België: het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad), die de productie van een audiovisuele coproductie beheert en die gebonden is door een coproductieovereenkomst. In het geval van coproducties met derde partijen in de zin van artikel 10 kan de coproducent een in een derde land gevestigde productiemaatschappij of producent zijn.

§ 6. Onder "derde partij" wordt verstaan een staat waaraan minstens een van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT