3 JUNI 2021. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Follow-upcomité van het plan 'Vrouwenrechten' bedoeld in artikel 8 van het decreet van 7 januari 2016 houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 7 januari 2016 houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap, gewijzigd bij de decreten van 22 februari 2018 en van 27 april 2020 ;

Gelet op het decreet van 3 mei 2019 betreffende de strijd tegen het geweld tegen vrouwen, gewijzigd bij het decreet van 27 april 2020 ;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 augustus 2020 ter uitvoering van de artikelen 8 en 10 van het decreet van 7 januari 2016 betreffende de integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap ;

Gelet op het voorstel van het huishoudelijk reglement van het Follow-upcomité van het plan "Vrouwenrechten" ;

Op de voordracht van de Minister van Vrouwenrechten ;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT