3 JULI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen voor de behandelingstermijnen van de beoordelingscommissie volgens het Procedurebesluit Wonen van 14 juli 2017 en de bijzondere sociale leningen ten gevolge van de beperkende coronavirusmaatregelen

 
GRATIS UITTREKSEL

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op :

- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 6, § 1, IV en 20;

- het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode : artikel 33, § 3, tweede en derde lid, vervangen bij het decreet van 24 maart 2006 en laatst gewijzigd bij het decreet van 14 oktober 2016, artikel 79, gewijzigd bij de decreten van 24 maart 2006, 31 mei 2013, 19 december 2014 en 21 december 2018.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld :

- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 29 juni 2020.

- Er is geen advies gevraagd aan de Raad van State, met toepassing van artikel 3, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Er is een dringende noodzakelijkheid omdat de maatregelen in dit besluit zo snel mogelijk in werking moeten treden om een antwoord te kunnen bieden op de gevolgen van de beperkende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Enerzijds moet er kunnen worden afgeweken van de gangbare behandelingstermijnen in de procedure voor de goedkeuring van de kortetermijnplanning zodat de bouw en de renovatie van sociale huurwoningen geen achterstand oploopt. Anderzijds zorgt het inkomensverlies bij heel wat gezinnen, te wijten aan de beperkende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, ervoor dat de betaalbaarheid van de bijzondere sociale leningen voor de doelgroep onder druk staat en hieraan moet zo snel mogelijk geremedieerd worden.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief :

- de federale coronamaatregelen zoals beslist door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 hebben een zware economische impact en een belangrijke invloed op de werking van de woningmarkt. De continuïteit van bouw- en renovatieprojecten van sociale huisvestingsmaatschappijen moet gegarandeerd blijven, evenals de betaalbaarheid van de bijzondere sociale leningen voor de doelgroep. De Vlaamse minister, bevoegd voor het woonbeleid, wenst daarom een aantal maatregelen te nemen om de impact op de woningmarkt te temperen.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT :

HOOFDSTUK 1. - Behandelingstermijnen van de beoordelingscommissie volgens het Procedurebesluit Wonen

Artikel 1. In afwijking van artikel 17, § 3, tweede lid, van het Procedurebesluit Wonen van 14 juli 2017 brengt de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT