3 JANUARI 2024. - Ministerieel besluit tot schorsing van de erkenning van een woonzorgcentrum

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019, artikel 64, eerste lid en artikel 65, § 2;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, artikel 19, § 1, artikel 22 en artikel 40;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat-)pleegzorgers, artikel 22, § 2, tweede lid.

Vormvereisten

De volgende vormvereiste is vervuld:

- de kamer welzijnsvoorzieningen van de Adviescommissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat-)pleegzorgers heeft advies met nummer 2023_78_ACW gegeven op 7 december 2023.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:

- het woonzorgcentrum Prinsenhof, Gebroeders Marreystraat 50 in 8000 Brugge, beheerd door de vzw Papenhof, Alsembergsesteenweg 1037 in 1180 Ukkel, is erkend onder het nummer PE3150 voor onbepaalde duur voor maximaal 149 woongelegenheden;

- op 31 maart 2023 werd aan voornoemde vzw Papenhof een aanmaning verstuurd waarin de beheersinstantie werd verzocht om zich te schikken naar de erkenningsvoorwaarden voor woonzorgcentra en om binnen de vijftien dagen na ontvangst van de aanmaning schriftelijk mee te delen welke concrete maatregelen er genomen zullen worden om aan alle erkenningsvoorwaarden te voldoen;

- de vzw Papenhof heeft op 17 april 2023 een actie-en remediëringsplan bezorgd aan het Agentschap Zorg en Gezondheid als antwoord op de aanmaning;

- dit remediëringsplan bevat de maatregelen om de tekorten in de inspectieverslagen met kenmerk V-2022-STMO-0067 en V-2023-STMO-0005 weg te werken, en te voldoen aan de erkenningsvoorwaarden en de sectorspecifieke kwaliteitseisen voor woonzorgcentra;

- op 25 april 2023 heeft het Agentschap Zorg en Gezondheid de ontvangst van het remediëringsplan bevestigd;

- op 17 mei 2023 heeft de federaal minister Clarinval beslist om de toelating 1.1 voor detailhandel in levensmiddelen met nummer AER/WVL/037571 voor de activiteit Rusthuis (PL58 AC66 PR152) van het woonzorgcentrum in te trekken;

- op 22 mei 2023 heeft het Agentschap Zorg en Gezondheid de vzw Papenhof verzocht om zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor het vastgestelde probleem en het agentschap op de hoogte te houden van alle maatregelen die genomen werden om enerzijds een permanente oplossing te vinden en anderzijds om een...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT