3 FEBRUARI 2023. - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen voor de compensatie van indirecte emissiekosten

Rechtsgrond

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 38, derde lid, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2015, en artikel 40, gewijzigd bij de decreten van 29 maart 2019 en 19 juni 2020.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 5 juli 2022.

- Het advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen werd gevraagd, doch zij besliste op 29 augustus 2022 geen advies te verlenen.

- De Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen heeft advies gegeven op 8 september 2022.

- De Europese Commissie heeft haar goedkeuring verleend voor deze steunmaatregel op 19 december 2022.

- De Raad van State heeft advies 72.847/1 gegeven op 18 januari 2023, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op volgend motief:

- het Vlaamse Regeerakkoord stelt in punt 1.8.4 van de titel "energie en klimaat": "we verlengen de huidige maximaal toegelaten compensatieregeling voor de indirecte carbon leakage in afstemming op de energienorm en gefinancierd door het klimaatfonds. Dit is noodzakelijk om de internationale competitiviteit van onze ondernemingen te vrijwaren.".

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- mededeling van de Commissie (2020/C 317/04) Richtsnoeren betreffende bepaalde staatssteunmaatregelen in het kader van het systeem voor de handel in broeikasgasemissierechten na 2021, gepubliceerd in het Publicatieblad van 25 september 2020, C 317, blz. 5 - 19.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:

 1. Agentschap Innoveren en Ondernemen: het agentschap, opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005 aangaande het Agentschap Innoveren en Ondernemen;

 2. CO2-emissiefactor: de marktgebaseerde CO2-emissiefactor, vermeld in lid 15, punt 11, van de richtsnoeren steun indirecte emissiekosten. Die factor bedraagt voor België 0,51 ton CO2/MWh;

 3. decreet van 16 maart 2012: het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid;

 4. emissiejaar: het kalenderjaar waarin de indirecte emissiekosten zijn opgelopen en waarvoor steun wordt aangevraagd;

 5. energiebeleidsovereenkomst: de energiebeleidsovereenkomst (niet VER-bedrijven) of de energiebeleidsovereenkomst (VER-bedrijven);

 6. energiebeleidsovereenkomst (niet VER-bedrijven): de energiebeleidsovereenkomst van 4 april 2014 voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie (niet VER-bedrijven), of de energiebeleidsovereenkomst van 10 november 2022 voor Vlaamse energie-intensieve ondernemingen (niet VER-bedrijven), of de opvolger ervan;

 7. energiebeleidsovereenkomst (VER-bedrijven): de energiebeleidsovereenkomst van 4 april 2014 voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie (VER-bedrijven), of de energiebeleidsovereenkomst van 10 november 2022 voor Vlaamse energie-intensieve ondernemingen (VER-bedrijven), of de opvolger ervan;

 8. EUA: een EU-emissierecht dat een overdraagbaar recht is om gedurende een vastgestelde periode een ton CO2-equivalent uit te stoten;

 9. EUA-termijnkoers: het gewone gemiddelde, in euro, van de dagelijkse eenjaarstermijnslotverkoopkoersen van EUA's voor levering in december van het jaar waarvoor de steun wordt verleend. Het gewone gemiddelde is gebaseerd op beschikbare noteringen in het kalenderjaar dat aan het emissiejaar voorafgaat, zoals waargenomen in de EU-koolstofbeurs die in het eerste kwartaal van dat kalenderjaar het hoogste handelsvolume had;

 10. fallback-efficiëntiebenchmark voor elektriciteitsverbruik: de reductiefactor die bij de berekening van de steun voor producten waarvoor geen productspecifieke efficiëntiebenchmark voor elektriciteitsverbruik is gedefinieerd, wordt toegepast op de kosten die in aanmerking komen voor staatssteun. De reductiefactor is vastgesteld in lid 15, punt 15, van de richtsnoeren steun indirecte emissiekosten;

 11. fallback-subinstallatie: de niet onder een productbenchmark-subinstallatie vallende inputs, outputs en het daarmee samenhangende elektriciteitsverbruik van een installatie om producten te vervaardigen die onder de activiteiten, vermeld in bijlage I bij de richtsnoeren steun indirecte emissiekosten, vallen;

 12. installatie:

  1. voor ondernemingen die onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2012 inzake verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties, luchtvaartactiviteiten en de inzet van flexibele mechanismen vallen: een BKG-installatie;

  2. voor ondernemingen die onder punt a) vallen, maar waarbij buiten de grenzen van de BKG-installatie activiteiten worden uitgevoerd als vermeld in bijlage I bij de richtsnoeren steun indirecte emissiekosten, en voor ondernemingen die niet onder a) vallen: een vaste technische eenheid waarin een of meer van de activiteiten, vermeld in bijlage I bij de richtsnoeren steun indirecte emissiekosten, en andere activiteiten die op dezelfde locatie worden uitgevoerd en daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten, plaatsvinden, die technisch in verband staan met de voormelde activiteiten en die gevolgen kunnen hebben voor de emissies en de verontreiniging;

 13. minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor de economie;

 14. ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT