3 DECEMBER 2020. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 september 2007 tot organisatie van de verhuur van woningen beheerd door de openbare huisvestingsmaatschappijen

 
GRATIS UITTREKSEL

De Regering van de Duitstalige Gemeenschap,

Gelet op het Wetboek van duurzaam wonen, artikel 172, § 1, eerste lid, vervangen bij het decreet van 12 december 2019;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 6 september 2007 tot organisatie van de verhuur van woningen beheerd door de openbare huisvestingsmaatschappijen;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 17 juni 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister-President, bevoegd voor Begroting, d.d. 19 juni 2020;

Gelet op advies 67.695/4 van de Raad van State, gegeven op 8 juli 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. - In artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 6 september 2007 tot organisatie van de verhuur van woningen beheerd door de openbare huisvestingsmaatschappijen worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 1. in 15°, sublid 4, c), vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2012 en gewijzigd bij het besluit van de Regering van 6 februari 2020, worden de woorden "op eensluidend advies van de Regeringscommissaris" opgeheven;

 2. in 15°, sublid 4, d), vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2012 en gewijzigd bij het besluit van de Regering van 6 februari 2020, worden de woorden "op eensluidend advies van de Regeringscommissaris" opgeheven;

 3. in 15°ter, sublid 2, a), vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 8 mei 2014 en gewijzigd bij het besluit van de Regering van 6 februari 2020, worden de woorden "na eensluidend advies van de Regeringscommissaris" opgeheven;

 4. in 15°ter, sublid 2, b), vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 8 mei 2014 en gewijzigd bij het besluit van de Regering van 6 februari 2020, worden de woorden "na eensluidend advies van de Regeringscommissaris" opgeheven;

  Art. 2. - In artikel 12, § 4, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 5. het vierde lid, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008 en gewijzigd bij het besluit van de Regering van 6 februari 2020, wordt opgeheven;

 6. het vijfde lid, gewijzigd bij het besluit van de Regering van 6 februari 2020, wordt opgeheven.

  Art. 3. - In artikel 17, § 2, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2012, worden in de zevende rij van de tabel de woorden "artikel 3, § § 2 en 3, van de wet van 21 februari 1991 tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake huishuur, gewijzigd bij de wet van 1 maart 1991" vervangen door de woorden "artikel 55, § § 2 en 3, van het decreet van het Waals Gewest van 15 maart 2018 betreffende de woninghuurovereenkomst".

  Art. 4. - In artikel 17bis, § 2, tweede lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 8 mei 2014 en gewijzigd bij het besluit van de Regering van 6 februari 2020, worden de tweede en de derde zin opgeheven.

  Art. 5. - In artikel 23 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 7. in § 1, eerste lid, gewijzigd bij het besluit van de Regering van 6 februari 2020, worden in de inleidende zin de woorden "Op basis van een gemotiveerde beslissing genomen na eensluidend advies van de Regeringscommissaris" vervangen door de woorden "Bij een gemotiveerde beslissing";

 8. in § 2...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT