29 SEPTEMBER 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 februari 1975 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 15 januari 1962 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militairen die dienstreizen volbrengen in het buitenland

 
GRATIS UITTREKSEL

De Minister van Defensie,

Gelet op de wet van 20 mei 1994 betreffende de geldelijke rechten van de militairen, artikel 10bis, § 2, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 27 maart 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 januari 1962 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militairen die dienstreizen volbrengen in het buitenland, artikel 4, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 januari 2016;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 februari 1975 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 15 januari 1962 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militairen die dienstreizen volbrengen in het buitenland;

Gelet op het protocol van onderhandelingen N-505 van het Onderhandelingscomité van het militair personeel, gesloten op 10 juni 2020;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 30 juni 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, d.d. 31 juli 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 31 juli 2020;

Gelet op het advies 67.928 van de Raad van State, gegeven op 23 september 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 1bis van het ministerieel besluit van 3 februari 1975 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 15 januari 1962 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militairen die dienstreizen volbrengen in het buitenland, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 7 juli 1978, wordt opgeheven.

Art. 2. In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 1 februari 1980, 4 juni 2008 en 14 juni 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. in paragraaf 1, worden de woorden "op basis van het geldende ministerieel besluit houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies." vervangen door de woorden "op basis van het geldende ministerieel besluit houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan personeelsleden en afgevaardigden van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT