29 OKTOBER 2015. - Koninklijk besluit tot uitvoering van Titel 4, Hoofdstuk 4 van Boek VII van het Wetboek van economisch recht

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Het besluit dat de Regering de eer heeft U ter ondertekening voor te leggen, geeft uitvoering aan artikels VII.160, VII.180, VII.181, VII.182, VII.184, VII.185, VII.186, VII.187 en VII.188 van Titel 4, Hoofdstuk 4, Boek VII van het Wetboek van Economisch Recht.

Titel 4, Hoofdstuk 4 van Boek VII, heeft tot doel de toegang tot het beroep te regelen van de kredietgevers en bemiddelaars inzake hypothecair krediet en van de kredietgevers en bemiddelaars inzake consumentenkrediet.

Voor wat het hypothecair krediet betreft werd bij de vaststelling van de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om toegang te krijgen tot het beroep van kredietbemiddelaar of kredietgever de Richtlijn 2014/17/EU van 4 februari 2014 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen omgezet.

De kredietgevers in consumentenkrediet en in hypothecair krediet en de kredietbemiddelaars zullen vanaf 1 november 2015, alvorens hun werkzaamheden te kunnen opstarten, een vergunning (voor de kredietgevers) of een inschrijving (voor de bemiddelaars) moeten bekomen van de FSMA.

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze vergunning of inschrijving legt de wet aan de kredietgevers en de kredietbemiddelaars een aantal voorwaarden op die door de Koning nader moeten worden bepaald.

De kredietgevers die ook het bedrijf van kredietbemiddelaar uitoefenen, moeten aan bijkomende voorwaarden voldoen. Het gaat om die kredietgevers die aan rechtstreekse distributie van hun eigen kredieten doen en/of kredietgevers die als bemiddelaar optreden voor kredieten die bij andere kredietgevers worden onderschreven.

Zo moet de Koning nader bepalen aan welke vormen en voorwaarden de vergunningsaanvraag voor kredietgevers en inschrijvingsaanvraag voor kredietbemiddelaars moeten voldoen.

Ook moet de Koning de voorwaarden vaststellen waaraan de burgerlijke beroepsaansprakelijkheids-verzekering moet voldoen, die moet worden afgesloten door kredietbemiddelaars en door kredietgevers die aan kredietbemiddeling doen.

De kredietbemiddelaars en de kredietgevers die het bedrijf van kredietbemiddelaar uitoefenen, moeten verantwoordelijken voor de distributie aanduiden die toezicht uitoefenen over de activiteit van krediet-bemiddeling. Het aantal verantwoordelijken voor de distributie dat moet worden aangeduid, kan door de Koning nader worden bepaald.

De kredietbemiddelaar, zijn verantwoordelijken voor de distributie en de andere personen die in het kader van de activiteit van kredietbemiddeling in contact komen met het publiek moeten de vereiste beroepskennis bezitten, die de Koning nader moet bepalen.

De verantwoordelijken voor de distributie en de personen in contact met het publiek aangesteld door de kredietgever die het bedrijf van kredietbemiddelaar uitoefent, moeten inzake beroepskennis dezelfde voorwaarden vervullen.

Ook het wettelijk bestuursorgaan van de hypothecaire kredietbemiddelaar en de effectieve leiders van de bemiddelaar inzake consumentenkrediet moeten de door de Koning nader te bepalen beroepskennis bezitten.

De inschrijvingsvoorwaarden die door de Koning verder moeten uitgewerkt worden, zijn gelijkaardig aan deze die gelden voor de distributie van en de bemiddeling in verzekeringen en herverzekeringen, zoals geregeld in de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en aan de voorwaarden die van toepassing zijn op de distributie van financiële instrumenten en de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten zoals geregeld in de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten.

Het voorliggend voorontwerp van koninklijk besluit dat aan Uw handtekening wordt voorgelegd, bevat dan ook in grote mate bepalingen die dezelfde krachtlijnen bevatten als deze opgenomen in de uitvoeringsbesluiten van de eerder genoemde wetten.

De hierna volgende bespreking betreft dan ook enkel deze bepalingen waarin geopteerd werd voor krachtlijnen die afwijken van deze gevolgd in de voornoemde statuten.

Het betreft inzonderheid bepalingen betreffende het bewijs van de beroepskennis, de bijscholing van deze kennis en de overgangsbepalingen.

 1. De beroepskennis

  De voornaamste nieuwigheden betreffen de vereiste beroepskennis die moet worden aangetoond door volgende personen:

  - de kredietbemiddelaars;

  - de leden van het wettelijk bestuursorgaan en de effectieve leiders van de bemiddelaars inzake hypothecair krediet;

  - de effectieve leiders van de bemiddelaars inzake consumentenkrediet;

  - de verantwoordelijken voor de distributie van de kredietbemiddelaars en van de kredietgevers die aan kredietbemiddeling doen;

  - de personen in contact met het publiek van de kredietbemiddelaars en van de kredietgevers die aan kredietbemiddeling doen.

  In de reeds bestaande statuten van verzekeringstussenpersonen en tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten kan het bewijs van de vereiste beroepskennis worden geleverd op twee manieren:

  - ofwel door aan te tonen dat men houder is van een masterdiploma of van een bachelorsdiploma met voldoende studiepunten inzake verzekeringen of bank- en beleggingsdiensten;

  - ofwel, indien men minimaal houder is van een diploma hoger middelbaar onderwijs, door het slagen in een door de FSMA erkend examen.

  De techniciteit van de kredietverstrekking en de specificiteit van de regelgeving waaraan kredietovereenkomsten, kredietverlening en kredietbemiddeling overeenkomstig boek VII van het wetboek van economisch recht moeten voldoen, vergen bijzondere kennis die moet verworven zijn alvorens men deze producten aan het publiek kan voorstellen. Die techniciteit en specificiteit komen niet voldoende aan bod in master- en bachelor opleidingen. Daarom wordt het bewijs van de vereiste beroepskennis ook geëist van houders van master- of bachelordiploma's.

  Overeenkomstig artikel 11, § 2 en artikel 14, § 2 van voorliggend besluit zullen alle betrokkenen dus het bewijs van deze kennis moeten leveren door te slagen in een erkend examen.

 2. De bijscholing van de beroepskennis

  Artikel 9 van de Richtlijn 2014/17/EU van 4 februari 2014 betreffende het hypothecair krediet bepaalt niet alleen dat de personeelsleden van kredietgevers, bemiddelaars inzake hypothecair kredieten en hun aangestelde vertegenwoordigers de vereiste beroepskennis moeten bezitten, maar ook dat zij deze kennis actueel moeten houden.

  Ook in de distributie van verzekeringen en de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en in de distributie van financiële instrumenten en de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten geldt een bijscholingsplicht.

  In overleg met de beroepssectoren werd de bijscholingsplicht zo uitgewerkt dat alle personen die onderworpen zijn aan de bijscholingsplicht, binnen een periode van drie jaar een aantal bijscholingspunten moet behalen door opleiding te volgen bij daartoe geaccrediteerde opleidingsverstrekkers. Afhankelijk van de categorie waarin de tussenpersoon voor wie zij optreden, ingeschreven is, moeten zij 20 of 30 bijscholingspunten behalen.

  Om een accreditatie als organisator van bijscholing te kunnen bekomen, moet de kandidaat verklaren dat hij de inhoudelijke en organisatorische vereisten vastgelegd in sectorale gedragsregels zal respecteren en aantonen dat de door hem voorgestelde opleiders over de nodige capaciteiten beschikken. Eens een opleidingsverstrekker geaccrediteerd is, onderzoekt de FSMA de opleidingen die deze persoon aanbiedt, niet voorafgaandelijk op hun kwaliteit en pertinentie.

  In het algemeen geeft dit systeem voldoening, maar toch denkt men dat het administratief vereenvoudigd kan worden en dat de efficiëntie ervan nog kan worden verhoogd. Het besluit dat thans aan Uw handtekening wordt voorgelegd tracht deze doelstellingen te bereiken. In de eerste plaats moet het aantal bijscholingspunten behaald worden binnen periodes van twee kalenderjaren in plaats drie. Ten tweede zal de FSMA de opleidingen zelf erkennen en niet de opleidingsverstrekkers. De FSMA staat ervoor open dat de bijscholingsopleidingen ook op afstand kunnen worden verstrekt, voor zover deze opleidingen een test omvatten waaruit kan blijken dat de opleiding ook effectief gevolgd werd. Ook het afleggen van de test zelf zou op afstand zouden gebeuren door gebruik te maken van elektronische procedés, voor zover de gebruikte middelen de integriteit van het proces kunnen garanderen en de bijscholingsuren en de test individueel gecontroleerd kunnen worden.

  Omdat de materie inzake hypothecair krediet en inzake consumentenkrediet minder gediversifieerd is dan die inzake verzekeringen en de toepasselijke wetgeving minder vaak wijzigt, wordt voorzien dat de betrokken personen om de twee jaar minstens vijf bijscholingspunten moeten behalen door met vrucht één of meer door de FSMA erkende opleidingen te volgen. Elk uur opleiding geeft recht op één punt.

  Het principe blijft behouden dat de kredietbemiddelaar en de kredietgever die aan kredietbemiddeling doet verantwoordelijk zijn voor de bijscholing van de kennis van zijn personen in contact met het publiek. Zij zullen op vraag van de FSMA regelmatig moeten toelichten op welke manier zij deze verplichting hebben nageleefd.

 3. De Overgangsbepalingen

  Verschillende overgangsbepalingen worden voorzien voor de personen die ofwel in een ander statuut, ofwel via het volgen van een gespecialiseerde opleiding en het slagen in een examen, ofwel via de verworven ervaring, geacht worden over de vereiste beroepskennis te beschikken, evenwel onder de algemene voorwaarde dat zij de activiteit van kredietbemiddeling reeds uitoefenden vóór 1 november 2015.

  Meer algemeen, teneinde geen afbreuk te doen aan de bestaande situaties, worden personen die vóór 1 november 2015 actief waren in bemiddeling in hypothecair krediet of consumentenkrediet, vrijgesteld van de voorwaarde om een diploma te bezitten, met name een getuigschrift van hoger middelbaar onderwijs (art. 18).

  Daarnaast zijn er een aantal specifieke regelingen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT