29 MAART 2024. - Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties, artikel 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme, artikelen 3 en 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 mei 2016 tot vaststelling van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme, laatstelijk gewijzigd bij koninklijk besluit van 25 oktober 2023;

Gelet op het voorstel van de Nationale Veiligheidsraad om de lijst van de personen en entiteiten bijgevoegd aan het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 oktober 2023, te wijzigen op basis van de herbestudering van deze lijst door het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, na overleg met de bevoegde gerechtelijke overheid;

Gelet op de goedkeuring door de Ministerraad van 29 mars 2024 van de lijst van Bijlage 1 bij dit besluit;

Overwegende dat de personen vermeld op de lijst in Bijlage 1 bij dit besluit ervan verdacht wordt terroristische daden te stellen of poogt te stellen, ze te vergemakkelijken of eraan deel te nemen; dat de tegoeden en economische middelen van de personen vermeld op de lijst in Bijlage 1 bij dit besluit derhalve moet worden bevroren en dat het bijgevolg verboden is om tegoeden of economische middelen direct of indirect ter beschikking te stellen van deze personen;

Overwegende dat de gemotiveerde beslissing van de Ministerraad om de personen vermeld op de lijst van Bijlage 1 toe te voegen, hen individueel zal worden ter kennis gebracht;

Op de voordracht van de Minister van Financiën,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De lijst vervat in Bijlage 1 van de toe te voegen personen in de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT