29 JUNI 2022. - Ministerieel besluit tot erkenning van twee vennootschappen als sociale onderneming

De Minister van Economie,

Gelet op het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, artikel 8:5;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming, artikel 6, § 1,

Besluit :

Artikel 1. Worden erkend als sociale onderneming voor onbepaalde duur, met ingang van 1 juni 2022, de volgende coöperatieve vennootschappen:

VELDVOLK CV Ondernemingsnummer/Numéro d'entreprise : 0785.924.187 INOVEO SC Ondernemingsnummer/Numéro d'entreprise : 0434.364.317

Art. 2. De erkenningen vermeld in het artikel 1 blijven geldig voor zover de bedoelde...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT