29 JANUARI 2024. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 januari 2023 houdende benoeming van de leden van de Kamer van Beroep van het confessioneel vrij basisonderwijs

De Regering van de Franse Gemeenschap,Gelet op het decreet van 1 februari 1993 tot vaststelling van het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs, inzonderheid op artikel 80 gewijzigd bij het decreet van 19 december 2002 en artikel 81 vervangen bij het decreet van 19 december 2002 en gewijzigd bij de decreten van 1 juli 2005, 12 juli 2012 en 30 juni 2016;Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 8 maart 1993 betreffende de kamers van beroep in het confessioneel vrij onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998, 7 juni 2001 en 8 november 2001 en bij het decreet van 3 maart 2004;Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 januari 2023 houdende benoeming van de leden van de Kamer van Beroep van het confessioneel vrij basisonderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 april 2023 en 8 november 2023;Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 september 2020 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 78, § 1, 17° ;Gelet op de subdelegatie-akte AD-AGE-0395 van 17 februari 2021 ten gunste...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT