29 JANUARI 2021. - Decreet tot wijziging van artikel 5 en 42 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren (1)

 
GRATIS UITTREKSEL

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:

DECREET tot wijziging van artikel 5 en 42 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2. In artikel 5, § 2, eerste lid, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, gewijzigd bij het decreet van 13 juli 2018, wordt tussen de zinsnede "veiligheid en identificatie der dieren," en de woorden "evenals de diergeneeskundige controle" de zinsnede "het kweken van dieren," ingevoegd.

Art. 3. In artikel 42 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 27 december 2012 en gewijzigd bij de wet van 7 februari 2014 en het decreet van 13 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. aan paragraaf 1 worden een derde tot en met vijfde lid toegevoegd, die luiden als volgt:

    "Als de dieren die in beslag worden genomen met toepassing van deze paragraaf worden opgevangen in een erkend dierenasiel, bezorgt het erkende dierenasiel aan de Dienst een overzicht van de dieren die zijn opgevangen en de tijdsduur waarin ze zijn opgevangen.

    Er wordt een vergoeding betaald aan het erkende dierenasiel voor de opvang en voor de kosten verbonden aan de opvang.

    De Vlaamse Regering bepaalt het bedrag van de vergoeding en de nadere regels van de procedure, vermeld in het derde en vierde lid.";

  2. paragraaf 5 wordt vervangen door wat volgt:

    " § 5. De verantwoordelijke van het dier is een vergoeding verschuldigd aan de Dienst voor de kosten verbonden aan de maatregelen die worden genomen met...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT