29 APRIL 2021. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, inzonderheid artikel 43ter, § 4, ingevoegd bij de wet van 12 juni 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 september 2005 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de centrale diensten van de federale overheidsdiensten die eenzelfde taaltrap van de hiërarchie vormen;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 februari 2017 houdende de oprichting van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 september 2018 tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning;

Gelet op het personeelsplan van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning goedgekeurd door de minister van Ambtenarenzaken op 22 november 2018, door de minister van Begroting op 7 december 2018 en door de minister van Digitale Agenda op 10 december 2018.

Aangezien er voldaan werd aan de voorschriften van artikel 54, tweede lid van voormelde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken;

Gelet op het advies van de Vaste commissie voor taaltoezicht, gegeven op 25 april 2019;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken, de Staatssecretaris voor Digitalisering en de Staatssecretaris voor Begroting,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De opgerichte betrekkingen van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning worden in taalkaders verdeeld overeenkomstig de in bijlage van dit besluit gevoegde tabel.

Art. 2. Het koninklijk besluit van 16 september 2018 tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning wordt...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT