28 OKTOBER 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van directeur/directrice-generaal (A5) bij de Haven van Brussel

DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING,

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, inzonderheid op artikel 40;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, inzonderheid op artikel 439;

Overwegende dat het met het oog op de toewijzing van een mandaatbetrekking van directeur/directrice-generaal bij de Haven van Brussel nodig is de leden van een selectiecommissie aan te stellen;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting;

Gelet op het feit dat mevrouw Christine BERWAERTS (NL) beschikt over een expertise in management in de private sector onder andere als huidig CFO van de Belchim Crop Protection Group;

Gelet op het feit dat mijnheer Tony JOSSA (NL) beschikt over een expertise in HR en management in zowel de private als de publieke sector en gelet op zijn ervaring als assessor binnen het Topteam van Selor;

Gelet op het feit dat mevrouw Sabien DE CORTE (NL) beschikt over een expertise in human resources management gezien haar rol als HR-consultant in de publieke sector en in de private sector;

Gelet op het feit dat mijnheer Daan SCHALCK beschikt over een expertise inzake management in een havenbedrijf als CEO van de Haven van Gent sinds 2009 en als CEO van North Sea Port na de fusie met de Haven van Terneuzen in 2018;

Gelet op het feit dat mijnheer Kris LAUWERS (NL) beschikt over expertise met management in de Brusselse publieke sector als voormalig deputy CEO van de MIVB;

Op voordracht van de Minister van Openbaar Ambt,

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Worden aangewezen als leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een betrekking van directeur/directrice-generaal (A5) van de Haven van Brussel:

  1. mevrouw Christine Berwaerts (NL);

  2. mijnheer Tony Jossa (NL);

  3. mevrouw...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT