28 OKTOBER 2021. - Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van een regeringscommissaris-afgevaardigde voor de hogescholen en de hogere kunstscholen

Bij besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 28 oktober 2021 wordt de heer Bernard COBUT, geboren op 18 februari 1969, licentiaat in de psychologische en pedagogische wetenschappen, belast met het waarnemen, tijdens de verhindering van de heer Cédric VOLCKE, van het ambt van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT