28 MAART 2024. - Koninklijk besluit tot aanpassing van de terminologie in verschillende koninklijke besluiten met betrekking tot de individuele rekening van de werknemers

FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.Gelet op het koninklijk besluit nr. 50 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, artikel 28; Gelet op de programmawet van 2 augustus 2002, artikel 36; Gelet op het koninklijk besluit van 12 december 1967 waarbij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas belast wordt met het bijhouden van de individuele rekening van de werknemers; Gelet op het koninklijk besluit van 9 december 1968 betreffende het bijhouden van de individuele rekening van de werknemers; Gelet op het koninklijk besluit van 1 oktober 2003 betreffende de individuele rekening en de aflevering van een bijzonder loopbaanoverzicht; Gelet op het koninklijk besluit van 12 juni 2006 tot uitvoering van Titel III, hoofdstuk II van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact; Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 27 februari 2024; Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 6 maart 2024; Gelet op de adviesaanvraag aan de Raad van State binnen een termijn van 30 dagen, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; Overwegende dat de adviesaanvraag is ingeschreven op 14 maart 2024 op de rol van de afdeling Wetgeving van de Raad van State onder het nummer 75.889/16; Gelet op de beslissing van de afdeling Wetgeving van 15 maart 2024 om binnen de gevraagde termijn geen advies te verlenen, met toepassing van artikel 84, § 5, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;Op de voordracht van de Minister van Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :Hoofdstuk 1. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 12 december 1967 waarbij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas belast wordt met het bijhouden van de individuele rekening van de werknemers Artikel 1. In het opschrift van het koninklijk besluit van 12 december 1967 waarbij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas belast wordt met het bijhouden van de individuele rekening van de werknemers, worden de woorden "de Algemene Spaar- en Lijfrentekas" vervangen door het woord "Sigedis". Art. 2. In artikel 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "De Algemene Spaar- en Lijfrentekas" vervangen door de woorden "De VZW Sigedis, opgericht overeenkomstig artikel 12 van het koninklijk besluit van 12 juni 2006 tot uitvoering van Titel III, hoofdstuk...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT