28 FEBRUARI 2024. - Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen bij het koninklijk besluit van 3 februari 2019 tot vaststelling van de modellen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand

De Minister van Justitie,

Gelet op de wet van 13 september 2023 houdende diverse bepalingen inzake modernisering van de burgerlijke stand;

Gelet op de wet van 19 december 2023 houdende diverse bepalingen in burgerlijke en gerechtelijke zaken;

Gelet op de wet van 7 januari 2024 tot wijziging van het oud Burgerlijk Wetboek en het Wetboek der registratie-, hypotheek en griffierechten teneinde de procedure voor naamsverandering te versoepelen;

Gelet op het oud Burgerlijk Wetboek, artikel 29, § 4, vervangen bij artikel 4 van de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 februari 2019 tot vaststelling van de modellen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand;

Overwegende het ministerieel besluit van 23 november 2020 tot wijziging van de bijlagen bij het koninklijk besluit van 3 februari 2019 tot vaststelling van de modellen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand;

Overwegende het ministerieel besluit van 17 oktober 2023 tot wijziging van de bijlagen bij het koninklijk besluit van 3 februari 2019 tot vaststelling van de modellen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 3 februari 2019 tot vaststelling van de modellen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand, laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 17 oktober 2023 tot wijziging van de bijlagen bij het koninklijk besluit van 3 februari 2019 tot vaststelling van de modellen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand, worden de modellen van uittreksels van de akte van erkenning en van de akte van een levensloos kind vervangen door de modellen in bijlage 1 gevoegd bij dit besluit.

Art. 2. In bijlage 2 bij hetzelfde koninklijk besluit, laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 17 oktober 2023 tot wijziging van de bijlagen bij het koninklijk besluit van 3 februari 2019 tot vaststelling van de modellen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand, worden de modellen van afschriften van de akte van huwelijk, van de akte van erkenning, van de akte van een levensloos kind, van de akte van naamsverandering, van de akte van verklaring van naamskeuze en van de akte van nietigverklaring vervangen door...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT