28 APRIL 2023. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bijlagen bij het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en tot vervanging van bijlage I en II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2005 betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van titel I van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018

Rechtsgrond

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 2.2.1, eerste lid, gewijzigd bij het decreet van 18 juli 2003 en artikel 2.2.6, § 2;

- het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, artikel 1.4.1.1, artikel 1.4.2.1, § 1. en artikel 1.7.2.1.1.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 18 maart 2021;

- De Raad van State heeft advies 72.264 gegeven op 3 november 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

- De Minaraad heeft advies 2023/03 gegeven op 25 januari 2023.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief:

- In het vierde lid van artikel 2.3.1.3 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (titel II van het VLAREM) is bepaald dat de Vlaamse Regering op gezette tijden en minstens bij de herziening van de stroomgebiedbeheerplannen de milieukwaliteitsnormen zal evalueren en in voorkomend geval aanpassen, zoals bepaald in artikel 2.2.3, § 4, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

- In VLAREM wordt voor de metingen van zware metalen in depositie enerzijds verwezen naar de Belgische normen en anderzijds naar een Europese norm. De grens- en richtwaarden in VLAREM terzake die nog gebaseerd zijn op metingen volgens de Belgische normen, worden aangepast aan de Europese norm die voorrang heeft.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

HOOFDSTUK 1.- Wijzigingen aan het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995

houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne

Artikel 1. In artikel 2 van bijlage 2.3.1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 oktober 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in punt 1° wordt de zinsnede "en voor de niet in de stroomgebiedbeheerplannen afgebakende waterlichamen die behoren tot de categorie rivieren," opgeheven;

2° in punt 1° tot en met...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT