31 MAART 2011. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, voor wat betreft het duurzame beheer van stikstof in de landbouw

De Waalse Regering,

Gelet op Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, inzonderheid op de artikelen D.167, D.177, D.269 en D.398;

Gelet op Boek I van het Milieuwetboek, inzonderheid op deel III betreffende de inspraak van het publiek en deel V betreffende de beoordeling van de milieueffecten;

Gelet op het decreet van 5 juni 2008 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de beteugeling van milieuovertredingen en de herstelmaatregelen inzake leefmilieu;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 15 februari 2007 tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt, voor wat betreft het duurzame beheer van stikstof in de landbouw;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 14 februari 2008 betreffende de opvolging door metingen van de potentieel uitspoelbare stikstof van de conformiteit van de landbouwbedrijven in kwetsbare gebieden met de goede praktijken nodig voor de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen;

Gelet op het advies van de Wateradviescommissie, gegeven op 8 januari 2009;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 5 oktober 2010;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 27 januari 2011;

Gelet op het advies uitgebracht op 5 maart 2009 door de « Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable » (Waalse milieuraad voor Duurzame Ontwikkeling) over het verslag over de strategische milieuevaluatie van dit programma;

Gelet op het openbaar onderzoek dat van 5 januari tot en met 19 februari 2009 heeft plaatsgevonden;

Gelet op het advies nr. 46.502/4 van de afdeling wetgeving van de Raad van State, uitgebracht op 20 mei 2009 overeenkomstig artikel 84, § 3, van gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de gezamenlijke voordracht van de Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit en van de Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Bij dit besluit wordt Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 12 december 1991 betreffende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen omgezet.

Art. 2. Hoofdstuk IV van Titel VII van Deel II van het regelgevende deel van het Waterwetboek met als opschrift « Duurzaam beheer van stikstof in de landbouw » wordt vervangen door hoofdstuk IV luidend als volgt :

HOOFDSTUK IV. - Duurzaam beheer van stikstof in de landbouw

Afdeling 1. - Begripsomschrijvingen en doelstellingen

Art. R. 188. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder :

1° « bestuur » : het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst;

2° « uitgevoerde organische stikstof » : de organische stikstof voortgebracht door de dieren van het landbouwbedrijf en die tijdens één jaar het bedrijf verlaten via een transactie die onder een spreidingscontract valt;

3° « ingevoerde organische stikstof » : de organische stikstof die niet door het bedrijf voortgebracht wordt en die tijdens één jaar in het bedrijf binnenkomt in de vorm van een organische meststof;

4° « voortgebrachte organische stikstof » : de organische stikstof die over één jaar voortgebracht wordt door het vee op het landbouwbedrijf;

5° « potentieel uitspoelbare stikstof » : hoeveelheid nitraatstikstof in de bodem tijdens de herfst, die tijdens de winter uit de wortelzone kan worden gespoeld;

6° « stikstofverbinding » : elke stikstof (N) bevattende stof, met uitzondering van gasvormige moleculaire stikstof (N2). Een onderscheid dient te worden gemaakt tussen :

a) « minerale stikstof » (Nmin.) : de stikstof in de vorm van een minerale meststof;

b) « organische stikstof » (Norg.) : de stikstof in de vorm van een organische meststof;

c) « totale stikstof » : de som van de organische stikstof en van de minerale stikstof;

7° « spreidingscontract » : contract waarbij het overbrengen van organische meststoffen van een landbouwer naar een derde geregeld wordt;

8° « nitraat vasthoudend tussengewas » : bodembedekkende beplanting die dankzij de opname van nitraten door de wortels voorkomt dat de nitraten op het akkerland waarop de lentegewassen aangebracht zullen worden, tijdens het herfst- en het winterseizoen in de ondergrond percolleren;

9° « oppervlakteaangifte » : het formulier bepaald door het bestuur, zoals omschreven in artikel 1, 8°, van het besluit van de Waalse Regering van 23 december 2006 tot invoering van de regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid;

10° « richtlijn » : de Europese Richtlijn nr. 91/676/EG van de Europese Gemeenschappen inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen;

11° « dierlijke mest » of « meststoffen » : organische meststof uit de landbouw, namelijk dierlijke uitwerpselen of mengsels, ongeacht de verhoudingen, van dierlijke uitwerpselen en andere samenstellende delen zoals stalstro, zelfs na verwerking. Onder dierlijke mest wordt inzonderheid verstaan :

a) « mest » : een vast mengsel van stalstro, urine en dierlijke uitwerpselen, met uitzondering van aalt van pluimvee;

b) « zachte mest » : mest waarvan de hoop opgesteld is in een ruimte zonder enige hindernis, die gemiddeld niet hoger mag reiken dan meer dan 65 centimeter, ongeacht de neergelegde hoeveelheid. Onder gemiddelde hoogte wordt de hoogte van de hoop in de vorm van zwad verstaan;

c) « aalt » : een mengsel van feces en urine, in vloeibare of brijachtige vorm;

d) « gier » : uitsluitend urine, al dan niet verdund, die uit de verblijfplaats van de dieren of van de mestvaalt wegvloeit;

e) « aalt van pluimvee » : pluimveemest en -uitwerpselen;

f) « pluimveemest » : uitwerpselen van pluimvee, gemengd met stalstro (meer bepaald houtkrullen of stro);

g) « pluimveeuitwerpselen » : zuivere uitwerpselen van pluimvee;

h) « mestcompost » : mest die op een geschikte wijze mechanisch is verlucht, waardoor de aërobe afbraak mogelijk wordt; mest wordt als gecomposteerd beschouwd zodra de mesttemperatuur, na meer dan 60 °C te hebben bereikt, opnieuw onder de 35 °C daalt;

12° « eutrofiëring » : de verrijking van het water door inzonderheid stikstofverbindingen, die leidt tot een versnelde groei van algen en hogere plantaardige levensvormen met als gevolg een verstoring van de normale werking van het aquatisch ecosysteem en een verslechtering van de waterkwaliteit;

13° « landbouwbedrijf » of « bedrijf » : het geheel van de productie-eenheden gelegen op het geografische grondgebied van Wallonië, op autonome wijze beheerd door één landbouwer;

14° « meststof » : elke stof die één of meer stikstofverbindingen inhoudt en bestemd is voor de bemesting van de gewassen; de meststoffen worden onderverdeeld in organische meststoffen en minerale meststoffen :

a) « organische meststof » : elke meststof die verkregen wordt vanuit organische grondstoffen, met uitzondering van overblijfselen van gewassen die na de oogst op het veld zijn blijven liggen; de organische meststoffen zijn onderverdeeld in twee categorieën :

- « organische meststoffen met een snelle werking » : organische meststoffen die gekenmerkt worden door een hoog stikstofaandeel dat na spreiding snel beschikbaar is; het betreft meer bepaald aalt, gier, aalt van pluimvee en afvloeisel;

- organische meststoffen met een trage werking

: organische meststoffen die gekenmerkt worden door een laag stikstofaandeel op het ogenblik waarop ze gespreid worden; het betreft meer bepaald runder- en varkensmest, alsmede mestcompost.

De producten die niet onder de twee hierboven vermelde categorieën vallen, worden al naar gelang in één van beide categorieën ondergebracht door het bestuur;

b) « minerale meststof » : elke meststof die niet-organisch is; ureum wordt gelijkgesteld met een minerale stikstof;

15° « vochtige pluimveemest » : vochtige pluimveemest waarvan het percentage droge stof kleiner dan of gelijk is aan 35 %;

16° « mestvaalt » : gebetonneerde en waterdichte mestbewaarplaats, met uitzondering van de stallen en de verblijfplaats van de dieren;

17° « afvloeisel » : vloeistof uit de landbouwbedrijvigheid, met uitzondering van gier en aalt, die een aandeel zou kunnen hebben in de verontreiniging van het water door nitraat en die afvloeit uit diens productie- of bewaarplaats; regenwater wordt niet als afvloeisel beschouwd;

18° « erkend laboratorium » : laboratorium dat voldoet aan de vereisten verwoord in het besluit van de Waalse Regering van 14 februari 2008 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden van de laboratoria belast met de bodemanalyses voor de kwantificatie van de potentieel uitspoelbare stikstof in het kader van de uitvoering van artikel R. 220 van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, voor wat betreft het duurzame beheer van stikstof in de landbouw, zoals gewijzigd op 15 februari 2007, en in het kader van de uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 14 februari 2008 betreffende de opvolging, door metingen van de potentieel uitspoelbare stikstof, van de conformiteit van de landbouwbedrijven in kwetsbare gebieden met de goede praktijken nodig voor de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen;

19° « Minister » : de Minister van het Waalse Gewest bevoegd voor het Waterbeleid;

20° « Ministers » : de Ministers van het Waalse Gewest bevoegd voor het Waterbeleid en/of voor het Landbouwbeleid;

21° « perceel » of « landbouwperceel » : elk akker- of weideland bestaande uit één aaneengesloten deel dat homogeen beheerd wordt tijdens één teeltcyclus;

22° « vervangingsperceel » : perceel geselecteerd door de administratie, dat de monsterneming kan aanvullen als de monsterneming op een voorheen voor de bodembemonstering geselecteerd perceel moeilijk of zinloos blijkt of bij een verzoek van de landbouwer om een nieuwe monsterneming overeenkomstig artikel 4, § 5;

23° «...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT