27 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1998 betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers

 
GRATIS UITTREKSEL

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, artikel 6ter, ingevoegd bij de wet van 22 februari 1994 houdende sommige bepalingen inzake Volksgezondheid, hernummerd bij de programmawet van 9 juli 2004 en gewijzigd bij de wet van 19 december 2008 houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg;

Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 65;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 februari 1998 betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 5 juni 2020;

Gelet op het advies nr. 67.673/2/V van de Raad van State, gegeven op 3 augustus 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat ten gevolge van de "Coronavirus COVID-19"-epidemie in 2020, er maatregelen moeten worden genomen met betrekking tot de duur van de permanente vorming en de geldigheidsduur van brevetten.

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Artikel 12 van het koninklijk besluit van 13 februari 1998 betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt: « In afwijking daarvan wordt, ten gevolge van de "Coronavirus COVID-19"-epidemie in 2020, gezien de opschorting of annulering van de permanente vorming, bedoeld in artikelen 14 en volgende van dit besluit, tot 1 september 2020, de geldigheidsduur van de brevetten waarvan de geldigheidsduur van vijf jaar verstrijkt...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT