27 OKTOBER 2022. - Besluit van de Waalse Regering waarbij RESA wordt aangewezen als elektriciteitsdistributienetbeheerder voor het grondgebied van de gemeente Trooz

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, hierna "elektriciteitsdecreet" genoemd;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 21 maart 2002 betreffende de netbeheerders;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 9 januari 2003 waarbij de intercommunale ALE, daarna TECTEO genoemd, tot 26 februari 2023 als elektriciteitsdistributienetbeheerder voor het grondgebied van de gemeente Trooz aangewezen wordt;

Gelet op de overdracht van rechtswege van deze aanwijzing als electriciteitsdistributienetbeheerder aan RESA, op grond van artikel 10 van het elektriciteitsdecreet, ingevolge de inbreng van haar bedrijfstak "beheer van het elektriciteitsdistributienet", uitgevoerd in 2014 door TECTEO;

Gelet op het advies met betrekking tot de hernieuwing van de aanwijzing van de elektriciteits- en gasdistributienetbeheerders in het Waalse Gewest, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 februari 2021;

Gelet op de richtsnoeren CD-21e27-CWaPE-0033 betreffende de samenstelling van de kandidaatstellingsdossiers voor de aanwijzing als elektriciteitsdistributiesysteembeheerder in het Waals Gewest, die op 27 mei 2021 door de CWaPE zijn uitgebracht;

Gelet op de openbare oproep tot kandidaten voor het beheer van het elektriciteitsdistributienet op hun grondgebied, die eind 2021 bekendgemaakt is op de website van de gemeente Trooz en is toegezonden aan alle beheerders van het elektriciteitsdistributienetwerk die thans in het Waals Gewest actief zijn;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van de gemeente Trooz van 21 februari 2022, waarin wordt voorgesteld om RESA aan te wijzen als elektriciteitsdistributiebeheerder op haar grondgebied, vanaf het verstrijken van de huidige aanwijzing;

Gelet op het kandidatuurdossier van RESA tot aanwijzing als elektriciteitsdistributienetbeheerder voor het grondgebied van deze gemeente, overgemaakt aan de "CWaPE" via een schrijven van 1 juli 2022;

Gelet op het advies CD-22i01-CWaPE-0913 van de "CWaPE" uitgebracht op 1 september 2022 en ontvangen op 2 september 2022;

Overwegende dat de aanwijzing krachtens artikel 10, § 1, tweede lid, 1°, van het elektriciteitsdecreet moet worden voorgesteld door de gemeente op het grondgebied waarvan het betrokken distributienet zich bevindt, naar aanleiding van een openbare oproep tot kandidaten, op grond van een transparante en niet-discriminerende procedure en van vooraf bepaalde en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT