27 OKTOBER 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2020 betreffende de inspanning ten voordele van de personen die behoren tot de risicogroepen (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2020 betreffende de inspanning ten voordele van de personen die behoren tot de risicogroepen.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 oktober 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor het hotelbedrijf

Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2021

Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2020 betreffende de inspanning ten voordele van de personen die behoren tot de risicogroepen (Overeenkomst geregistreerd op 10 september 2021 onder het nummer 167011/CO/302)

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "werknemers" verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werknemers.

Art. 2. In de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2020 betreffende de inspanning ten voordele van de personen die behoren tot de risicogroepen, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf en geregistreerd onder het nummer 162939/CO/302, en gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2021 gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf en geregistreerd onder het nummer 165020/CO/302 wordt artikel 5 vervangen als volgt :

"Art. 5. Overeenkomstig artikel 2, 1° van het koninklijk besluit van 26 november 2013 in uitvoering...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT