27 OKTOBER 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende een aanvullende werkloosheidsuitkering in geval van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van tijdelijke werkloosheid gerelateerd aan het coronavirus (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende een aanvullende werkloosheidsuitkering in geval van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van tijdelijke werkloosheid gerelateerd aan het coronavirus.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 oktober 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid

Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2021

Aanvullende werkloosheidsuitkering in geval van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van tijdelijke werkloosheid gerelateerd aan het coronavirus (Overeenkomst geregistreerd op 15 juli 2021 onder het nummer 166003/CO/116)

Overwegende de uitzonderlijke situatie waarmee België in het algemeen en de werkgevers en werknemers in het bijzonder te maken krijg in het kader van de coronacrisis;

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders, hierna "de werknemer(s)" genoemd, van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid.

Met "werknemer(s)" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werknemers.

Art. 2. Tijdens de duur van deze collectieve arbeidsovereenkomst worden alle dagen tijdelijke werkloosheid niet aangerekend op de periode van maximum zestig dagen per jaar uit artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de bestaanszekerheid (registratienummer 154419).

Art. 3. Tijdens de duur van deze collectieve arbeidsovereenkomst worden alle dagen tijdelijke werkloosheid in het kader van artikel 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017 betreffende de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT