27 NOVEMBER 2023. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020 tot benoeming van de leden van de Filmcommissie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe cultuurbestuur

De minister van Cultuur,

Gelet op het decreet van 3 april 2014 ter bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen, gewijzigd bij het decreet van 28 maart 2019 betreffende een nieuw cultuurbestuur;

Gelet op het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe cultuurbestuur, gewijzigd bij het decreet van 25 juni 2020, artikelen 3, 4, 20 en 21;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juni 2014 tot uitvoering van het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019 tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe cultuurbestuur;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 augustus 2020 tot benoeming van de leden van de Filmcommissie ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe cultuurbestuur;

Gelet op de aanvullende oproep tot kandidaatstelling die op 29 maart 2022 werd bekendgemaakt met het oog op de aanvulling van de overlegorganen die werden opgericht met toepassing van het voornoemde decreet van 28 maart 2019;

Overwegende de kandidatuur van Dames en Heren:

BALTHASART Gaelle

BEKHTI Walid

BENAISSA Amel

BERECOECHEA Nora

BRETON Eric

DAVID Pauline

DONNET Antoine

DOYEN Camille

DULIERE Charlotte

FEFER Stéphane

GIRAUD Kevin

GOUDBERG Michaël

GORIELY Serge

HALLET Marion

HENRY Samuel

HOSTYN Natasja

KESSAS Safia

KEYAERTS Cindy

KOCK Tony

MAMBU Djia

M'BILO Raïssa

MEFLAH Nadia

MESSENS Sarah

METZINGER Vincent

MEURICE Jean

PENNEMAN Pierre

SABOOVA Beata

SARRAZIN Alexandre

SEMANA Sarah

SIRODOT Bastien

SONCK Claire

SPALIVIERO Rosa

TAMINIAU Valentijn

TANWO DJOLE Berthe

THOMAS Christen

TONDEUR Bruno

TRIVIER Milena

VALENTIN Agathe

VINHAS Joao

Overwegende dat deze kandidaturen zijn ingediend binnen de termijn van 60 dagen die is bepaald in artikel 6 van bovengenoemd besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019;

Dat met uitzondering van die van de heren HENRY en TONDEUR, zij ontvankelijk zijn voor zover zij voldoen aan de vereisten van artikel 5, § 4, van genoemde besluit;

Overwegende dat de analyse van de bekwaamheidsbewijzen en verdiensten van de kandidaten uitgevoerd door de diensten van de Regering overeenkomstig de bepalingen van artikel 7 § 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019, alsook de adviezen ingediend door de erkende...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT