27 FEBRUARI 2024. - Besluit van de administrateur-generaal tot wijziging van artikel 1 van het besluit van de administrateur-generaal van 10 maart 2022 tot aanwijzing van de Vlaamse commissarissen, vermeld in het decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse vastgoedcodex

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse vastgoedcodex, gewijzigd bij de decreten van 7 december 2018, 29 maart 2019 en 10 november 2022;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 houdende de uitvoering van het decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse vastgoedcodex, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 25 februari 2022 en 20 januari 2023.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief:

- de aanwijzing van de Vlaamse commissarissen, zoals bedoeld in het decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse vastgoedcodex, en geregeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 houdende de uitvoering van het decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse vastgoedcodex;

- de wijziging in de personeelssamenstelling van de Vlaamse commissarissen.

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN DE VLAAMSE BELASTINGDIENST BESLUIT:

Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van de administrateur-generaal van de Vlaamse Belastingdienst van 10 maart...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT